Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε έναν χρηστικό και χρήσιμο πίνακα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α’/Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π.

Τύπος χορηγούμενης

άδειας

Διάρκεια χορηγούμενης άδειας Νομική Παραπομπή Αποδοχές Παρατηρήσεις Πραγματική

Προϋπηρεσία

Παράθεση Κύριας Διάταξης
 

 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

 

7 εργάσιμες ημέρες (κατά τη διάρκεια της σύμβασης)

 

 

παρ.8, άρθρο 20, π.δ. 410/88

 

 

ΝΑΙ

 

 

*Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης

*Δεν απαιτείται προϋπηρεσία

 

 

ΝΑΙ

“Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στους μισθωτούς που δικαιούνται κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές εργασίες. Στους πιο πάνω μπορεί να

χορηγηθεί κανονική άδεια απουσίας με αποδοχές για 7 το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ’έτος

για λόγους εξαιρετικής ανάγκης.

 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

 

 

15 ημερολογιακές ημέρες

(+15 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες για δυσίατα νοσήματα)

 

άρθρα 657 και 658 Α.Κ.(π.δ.456/1984)

άρθρο 11, ν.2874/2000 Εγκύκλιος αρ.79/14-7-1999 ΙΚΑ Έγγραφο αρ.πρωτ. Π06/40/29-04- 2013 ΙΚΑ)                        παρ.5,

άρθρο 70, ν.4485/2017

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

*Οι αποδοχές δίνονται εφόσον έχουν συμπληρώσει 10ήμερη παροχή εργασίας και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργάσιμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους.

*Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

‘Χορηγείται αναρρωτική άδεια στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, διάρκειας 15 ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και

λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα. Για την εφαρμογή της παρούσας, ως δυσίατα νοσήματα νοούνται αυτά της Υ1/Γ.Π./οικ.

16884/12.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386).”

 

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ

ΓΑΜΟΥ/ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

 

 

5 εργάσιμες ημέρες για 5ήμερη εργασία

 

 

άρθρο 39 ν.4808/2021

 

 

ΝΑΙ

 

 

* Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου.

 

 

ΝΑΙ

‘Σε περίπτωση τέλεσης γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης, χορηγείται άδεια 6

εργασίμων ημερών, με αποδοχές, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και 5 εργασίμων ημερών, εφόσον απασχολείται με σύστημα

πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια

άδεια του εργαζομένου.”

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

(συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφού)

 

 

 

 

2 εργάσιμες ημέρες αμέσως μετά το γεγονός

 

 

 

Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών: 2000-2001

άρθρο 10 & 2002-2003 άρθρο 9

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2010- 2011-2012, προστίθεται ερμηνευτική διάταξη ως εξής:

“Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ

αίματος αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό”.

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

‘Σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέα ή αδελφού, άδεια απουσίας με αποδοχές 2 εργασίμων ημερών αμέσως μετά το γεγονός.”

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ/ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

2 εργάσιμες ημέρες

 

 

 

 

παρ.5, άρθρο 50, ν.3528/2007 άρθρο 81, ν.4589/2019

παρ. 2α, άρθρο 47, ν.4674/2020

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

(ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14-05- 2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Οι δύο ημέρες άδειας είναι πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή

οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

*Έως 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο.

*Ισχύει και για όποιον προσέρχεται σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία

(απαιτείται σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία).

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

Η παράγραφος 5 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής:«Υπάλληλος, ο οποίος ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης

ανάγκης, καθώς και υπάλληλος, ο οποίος μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία ή σε διαδικασία παροχής αιμοπεταλίων, δικαιούται ειδικής άδειας απουσίας με πλήρεις αποδοχές 2 ημερών για 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων τον χρόνο κατ’ ανώτατο όριο

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 εργάσιμες ημέρες (σε αναλογία με τη διάρκεια της

σύμβασης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άρθρο 60 ν.3528/2007

άρθρο 81, ν.4589/2019

παρ.7γ, άρθρο 47, ν. 4674/2020

*Το άρθρο 26, π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) αντικαθίσταται ως εξής:

“Για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.

3528/2007 για τους μόνιμους διοικητικούς

πολιτικούς υπαλλήλους σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων. ».

*Χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο. Για κάθε ημέρα εξετάσεων

δύναται να χορηγηθεί άδεια έως 2 ημερών πριν ή κατά την ημέρα εξέτασης. Δύναται να χορηγηθεί και μετά την ημέρα εξέτασης, εφόσον απαιτείται μετάβαση του εκπαιδευτικού σε άλλη πόλη.

*Για τον χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ

εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο

ενδιαφερόμενος. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι 2 το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του , εφόσον ο υπάλληλος εξακολουθεί να φοιτά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια έως 2 ημερών.”

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

 

 

 

 

 

μικρής χρονικής διάρκειας

 

 

 

 

 

παρ.6, άρθρο 38, ν.4351/2015

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Μικρής χρονικής διάρκειας (συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια στο εσωτερικό)

*Εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

*Χορηγούνται από τον οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

‘Στους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να χορηγούνται άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε

συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό , εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία . Οι άδειες αυτές χορηγούνται από το προβλεπόμενο για τους τακτικούς εκπαιδευτικούς όργανο και με την ίδια διαδικασία, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο εκπαιδευτικός μετέχει στις εν

λόγω δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή του εκπαιδευτικού.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ

(ιδίου/συζύγου/ τέκνου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 εργάσιμες ημέρες ή 32 εργάσιμες ημέρες σε αναλογία με τη σύμβαση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρ.2,4 άρθρο 50, ν.3528/2007

παρ.1α, άρθρο 47, ν.4674/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες

(παρ.4 Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3

χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου

δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των

προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χορηγείται στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σε περίπτωση που οι συμπαραστατούμενοι πάσχουν από ανοϊκή

συνδρομή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.»)

*Εφόσον δεν λάβει την άδεια αναπηρίας (οι άδειες των παρ.2,3 δεν δίνονται αθροιστικά).

*Εγκρίνεται από Επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

‘Υπάλληλοι που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο . Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο . Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι , η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται

κατ’ ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 32 εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.”

 

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

(ιδίου/τέκνου)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 εργάσιμες ημέρες ή 10 εργάσιμες ημέρες σε αναλογία με τη σύμβαση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

παρ.3,4 άρθρο 50, ν.3528/2007

παρ.1α, άρθρο 47, ν.4674/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*επιπλέον της κανονικής άδειας

*Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου

δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των

προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές»)

*Εφόσον δεν λάβει την άδεια νοσήματος (οι άδειες των παρ.2,3 δεν δίνονται αθροιστικά).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

‘Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω , δικαιούνται ειδική άδεια 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο , επιπλέον της κανονικής. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια

για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο . Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι

περισσότεροι του ενός υπάλληλοι , η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων

αθροιστικά . Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 10 εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.”

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

(ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

 

 

 

 

 

 

 

15 ημερολογιακές ημέρες

 

 

 

 

 

 

άρθρο 657, 658 Α.Κ., π.δ.456/1984

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Αδυναμία προσέλευσης στην εργασία λόγω συμμετοχής σε δίκη, ασθένειας, στρατιωτικής

μετεκπαίδευσης, ακραίων καιρικών συνθηκών και κατ’ επέκταση διακοπής συγκοινωνιών,

*Απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από τον αρμόδιο φορέα.

*Προσμετρώνται στις 15 ημέρες αναρρωτικής άδειας με αποδοχές του άρθρου 658 του Αστικού

Κώδικα, βάσει του οποίου χορηγούνται οι 15 ημέρες με αποδοχές αναρρωτικής άδειας που δικαιούνται οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί.

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

‘Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

*Ισχύει ό,τι και για το μόνιμο προσωπικό.

*Απαιτείται τεκμηριωμένη αίτηση.

*Για απόσταση 200-400 χλμ: 1 εργάσιμη ημέρα Για απόσταση >401 χλμ οδικώς εξ ολοκλήρου: 2 εργάσιμες ημέρες

Για μετακίνηση σε/από νησιά:όχι πάνω από 3 εργάσιμες ημέρες (απόφαση Διευθυντή

Εκπαίδευσης)

“Οι υπάλληλοι δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές

διάρκειας 1 έως 3 ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. “

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

1 -3 εργάσιμες ημέρες κατά περίπτωση  

άρθρο 50, ν.3528/2007

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

7 εργάσιμες ημέρες

 

 

άρθρο 35, ν.4808/2021

 

 

ΝΑΙ

*Απαιτείται βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

 

 

ΝΑΙ

‘Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του ν. 3305/ 2005 (Α’ 17), δικαιούνται άδεια 7 εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης

αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).”

 

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

άρθρο 40, ν.4808/2021

 

ΝΑΙ

*Απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του εργοδότη με κάθε πρόσφορο μέσο.  

 

ΝΑΙ

“Οι έγκυοι εργαζόμενες απαλλάσσονται από την εργασία χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να

υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να

γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.”

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

119 ημέρες

 

 

 

 

 

 

 

άρθρο 9 του ν.2224/1994 άρθρο 11 του ν. 2874/2000 άρθρο 34 του ν.4808/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Δικαίωμα των αναπληρωτριών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γυναικών που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας (τεκμαιρόμενες ή αποκτώσες) να λαμβάνουν το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας

(διάρκειας 9 εβδομάδων), το οποίο υποχρεωτικά χορηγείται και στις φυσικές μητέρες μετά τον τοκετό.

*Η εξάμηνη άδεια προστασίας της μητρότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 αφορά σε υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και δεν εφαρμόζεται στις αναπληρώτριες

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

‘Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 119 ημερολογιακές ημέρες συνολικά, δηλαδή 8 εβδομάδες πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού και 9 εβδομάδες μετά. Στις

περιπτώσεις που ο τοκετός πραγματοποιείται πριν από την ημερομηνία που αρχικά είχε

πιθανολογηθεί, οι ημέρες μεταφέρονται, ώστε ο συνολικός χρόνος για τη μητρότητα να μην υπολείπεται των 119 ημερών.’

 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

*Δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης

διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων.

*Έγκαιρη γνωστοποίηση πιθανολογούμενης ημέρας τοκετού αρμοδίως στην υπηρεσία.

*Υιοθεσία/αναδοχή τέκνου ηλικίας έως 8 ετών: χορήγηση άδειας από την ένταξη του παιδιού στην

οικογένεια.

‘Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια 14 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές , η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε:                                                                                 α) 2

ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε

β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης .”

14 εργάσιμες ημέρες κατά τη γέννηση του τέκνου παρ.1, άρθρο 50, ν.3528/2007

άρθρο 27 του ν.4808/2021

 

ΝΑΙ

 

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 μήνες και 15 ημέρες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άρθρο 26, ν.4599/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ανατροφής τέκνου.

*Χορήγηση άδειας κατόπιν υποβολής αίτησης της αναπληρώτριας, στην οποία αναγράφεται

υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αυτής, και συνοδεύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του ν.

1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι ο σύζυγος δεν κάνει παράλληλη χρήση αντίστοιχης διευκόλυνσης. Αλλαγή του χρονικού διαστήματος της άδειας που αιτείται η αναπληρώτρια δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

*Στην περίπτωση που η άδεια λοχείας της

αναπληρώτριας εκπαιδευτικού λήγει κατά τους θερινούς μήνες, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, το διάστημα της άδειας ανατροφής υπολογίζεται κανονικά αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και στην εκπαιδευτικό χορηγείται το διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής της έως την ημερομηνία όπου συμπληρώνονται οι 3 μήνες και 15 ημέρες από τη λήξη της άδειας λοχείας.

*Εάν η αναπληρώτρια έχει σύζυγο υπάλληλο που δικαιούται άδειας ανατροφής τέκνου, θα πρέπει ο

χρόνος της άδειας των 3 μηνών και 15 ημερών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

“Η φυσική, θετή ή ανάδοχη μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, δικαιούται, για την ανατροφή του τέκνου της, άδεια με αποδοχές, διάρκειας έως 3 μηνών και 15 ημερών, η οποία χορηγείται αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας). Ο χρόνος λήψης της εν λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν μπορεί να μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο, η διάρκειά της δεν μπορεί να παραταθεί ή να διακοπεί,

λήγει δε, σε κάθε περίπτωση με τη λήξη της εργασιακής σχέσης της εκπαιδευτικού.Την άδεια ανατροφής δικαιούνται και η ανάδοχη και η θετή μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 6 ετών, αμέσως μετά την

περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας.

Το χρονικό διάστημα της εν λόγω άδειας, λογίζεται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας και ως χρόνος ασφάλισης στους οικείους κλάδους κύριας σύνταξης, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Η δαπάνη καλύπτεται είτε με συγχρηματοδότηση από κονδύλια του ΕΣΠΑ είτε από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αναλόγως της χρηματοδότησης εκάστης θέσης.”

ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ

ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

 

2 ώρες την εβδομάδα από το διδακτικό ωράριο της σύμβασης

παρ. 14α, άρθρο 30 του ν.2083/1992

άρθρο 26, ν.4599/2019

 

 

ΝΑΙ

 

*Εφόσον δεν κάνει χρήση της τρίμηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

 

 

ΝΑΙ

Η μητέρα αναπληρώτρια εκπαιδευτικός (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) που έχει παιδί ηλικίας έως 2 ετών έχει δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά 2 ώρες την εβδομάδα, από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβασή της, και απαλλαγή από τις

πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 8, άρθρου 13, ν. 1566/1985.

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 μήνες (2 επιδοτούμενοι από ΟΑΕΔ+2 άνευ επιδότησης)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άρθρο 28, ν.4808/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*Μέχρι το παιδί να γίνει 8 ετών

*Ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει

συμπληρώσει 1 έτος συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη.                                                            *Επίδομα

γονικής άδειας ΟΑΕΔ για τους 2 πρώτους μήνες

*Χορήγηση άδειας συνεχόμενα ή τμηματικά αλλά άπαξ εντός της σύμβασης.

*Υποβολή αίτησης στον εργοδότη τουλάχιστον 1 μήνα πριν την άδεια, εκτός αν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι

*Ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής άδειας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας

κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους (όχι για κατάταξη σε πίνακα

αναπληρωτών).

*Προτεραιότητα σε αιτήσεις γονέων με αναπηρία, γονέων παιδιών με αναπηρία, με μακροχρόνια ή αιφνίδια ασθένεια, πολύτεκνων και μόνων γονέων λόγω θανάτου γονέα, ολικής αφαίρεσης της γονικής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

“Κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας 4 μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να

συμπληρώσει την ηλικία των 8 ετών, με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων υποχρεώσεων ανατροφής προς αυτό. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου ηλικίας έως 8 ετών, η

γονική άδεια χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. Για τους 2 πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα , μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το

προαναφερόμενο ποσό. Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων στη γονική άδεια και στο επίδομα είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά , εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 1 χρόνος πραγματικής

απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη νόμου, διαταγμάτων, κανονισμών, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων ή συμφωνιών εργοδοτών και εργαζομένων. Κατ’ εξαίρεση, γονείς διδύμων, τριδύμων ή και

περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα και δικαιούνται να λάβουν το επίδομα της

παρούσας για 2 μήνες επιπλέον , ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Γονείς μόνοι, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επίδομα εις διπλούν. Αν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη,

αποφασίζουν, με κοινή δήλωση, ποιος από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος και για πόσο χρονικό διάστημα.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

 

 

4 εργάσιμες ημέρες/έτος

Τρίτεκνοι : 7 εργάσιμες ημέρες/έτος

Πολύτεκνοι: 10 εργάσιμες ημέρες/έτος

Μονογονείς: 8 εργάσιμες ημέρες/ έτος

(σε αναλογία με τη σύμβαση)

 

 

 

 

 

 

παρ.8, άρθρο 53, ν.3528/2007 παρ.7β, άρθρο 47, ν.4674/2020 παρ. 5, άρθρο 56, ν.4830/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Στο τέλος του άρθρου 23, π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) προστίθενται:«Ειδικά για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών για τη διευκόλυνση

παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους, ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους διοικητικούς

πολιτικούς υπαλλήλους. Οι άδειες του

προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των

υπαλλήλων.» .

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

“Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα, δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και γ ια τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους

υπαλλήλους που είναι μονογονείς , η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για

κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα.’

 

 

 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

 

Κατά μία ώρα/ημέρα στο εργασιακό ωράριο (5 αντί για 6 ώρες ημερησιως)

 

παρ. 9α, άρθρο 47, ν.4674/2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠ.ΕΣ:

ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763 (ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7)

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102 (ΑΔΑ:6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π)

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

*Για τους εκπαιδευτικούς, η μείωση του ωραρίου εργασίας δεν αφορά, σε καμία περίπτωση, στις ώρες διδασκαλίας τους. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα δύναται να ασκηθεί ως προς τις ώρες, πέραν των διδακτικών, που υποχρεούνται να

παραμείνουν στο σχολείο για την προσφορά και

άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό τους έργο.

 

 

 

 

 

ΝΑΙ

“Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με

ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον οποίο συντηρεί και φροντίζει, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους. Το ποσοστό αναπηρίας βεβαιούται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις”.

 

 

 

 

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΕΥ

ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

 

 

 

 

30 εργάσιμες ημέρες/έτος

 

 

 

 

 

άρθρο 44, ν.4808/2021

 

 

 

 

 

ΟΧΙ

 

*Πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους

εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και

αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με

αποδοχές, πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.

*Ανεξαρτήτως ηλικίας παιδιού για λόγους ασθένειας ή ατυχήματος.

 

 

 

 

 

ΟΧΙ

“Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια νοσηλείας χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, ανεξαρτήτως της ηλικίας του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του

εργαζόμενου, για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος .

Η άδεια της παρ. 1 αποτελεί δικαίωμα του κάθε γονέα, χορηγείται, χωρίς άλλη προϋπόθεση , πέραν των σχετικών διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς για οικογενειακούς λόγους και αφού εξαντληθούν συναφή δικαιώματα με αποδοχές,

πλην της ετήσιας κανονικής άδειας.”

 

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

 

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

 

6 εργάσιμες ημέρες ετησίως ή

8 εργάσιμες ημέρες ετησίως για

>=3 παιδιά

 

 

 

άρθρο 45, ν.4808/2021

 

 

 

ΝΑΙ

 

 

*Επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

“Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια 6 εργάσιμων

ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία 3 παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ 8 εργάσιμων ημερών ετησίως.

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκονται σε αρχείο στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/13qjtaB9tw07pVApKDUEmjIl5he1PXyEi/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε