Άδειες ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων

Άδειες ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων αναφέρεται με το υπ’ αριθμ. 217/22-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφό της η ΑΔΕΔΥ

Το πλήρες κείμενο:

Συνάδελφοι,

 Σε συνέχεια υποστήριξης από την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. των δικαστικών προσφυγών για τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που οδήγησαν στην έκδοση της με αρ.2967/2021 απόφασης του ΣτΕ, ακυρώθηκε η με αρ. 108357/Ε3/21.08.2020 «εγκύκλιος» του Υπουργείου Παιδείας. Η εν λόγω εγκύκλιος όριζε ότι η άδεια ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν χορηγείται, εάν το τέκνο έχει ηλικία άνω των δύο ετών κατά το χρόνο διορισμού ενώ αν το τέκνο είναι κάτω των δύο ετών κατά τον χρόνο διορισμού η άδεια ανατροφής χορηγείται αναλογικώς μειωμένη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών την με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/16.8.2022 εγκύκλιο που εξέδωσε, παραπέμποντας στην προηγούμενή του με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346/29.5.2008 εγκύκλιο επανέλαβε για όλους τους νεοδιόριστους υπαλλήλους που κατά το χρόνο διορισμού τους έχουν τέκνο κάτω των 2 ετών, ό,τι και η ως άνω «εγκύκλιος» του Υπ. Παιδείας, ότι δηλαδή

«ο νεοδιοριζόμενος υπάλληλος που κατά το διορισμό του έχει τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών δικαιούται να λάβει συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου τόσης διάρκειας όσο είναι, με βάση το ισχύον μειωμένο ωράριο, το άθροισμα των ωρών οι οποίες απομένουν από την ημερομηνία του διορισμού του μέχρι τη συμπλήρωση του 4ου έτους της ηλικίας του τέκνου του, πέραν του οποίου η συνέχιση της άδειας δεν είναι επιτρεπτή».

Ύστερα από παρέμβαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο έθεσε υπόψη την απόφαση του ΣτΕ 2967/2021, η οποία τυγχάνει γενικής εφαρμογής σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εξεδόθη η με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ.14695/20.9.2022 εγκύκλιος με την οποία αποκαθίσταται η αδικία που είχε ανακύψει σε σχέση με όλους τους νεοδιόριστους δημοσίους υπαλλήλους. Η αποκατάσταση ισχύει και για το μέλλον, αλλά και αναδρομικά.

Η νέα εγκύκλιος, που εξεδόθη στις 20.9.2022, ορίζει ότι σε περίπτωση διορισμού ή πρόσληψης υπαλλήλων που έχουν ήδη κατά το χρόνο του διορισμού ή πρόσληψης τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών, είναι επιτρεπτή η χορήγηση ολόκληρης της συνεχόμενης άδειας για ανατροφή τέκνου διάρκειας εννέα (9) μηνών, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση την ηλικία του τέκνου. Αποκαθίσταται, επίσης, η αδικία για όσους είχαν λάβει μειωμένη άδεια ανατροφής, σε εφαρμογή της εγκυκλίου του 2008, και ορίζεται πλέον ότι όσοι νεοδιόριστοι υπάλληλοι έλαβαν αναλογία 9μηνης άδειας ανατροφής και το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει ακόμα τα τέσσερα (4) έτη, δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο της 9μηνης άδειας ανατροφής που δεν τους είχε χορηγηθεί, εφόσον υπολείπεται επαρκές διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των τεσσάρων (4) ετών του τέκνου.

Άδειες ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων διευκρινίζει το υπ’ αριθμ. 217/22-09-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της  ΑΔΕΔΥ

https://drive.google.com/file/d/1ag7MzK09oXOlg1pzcwM9UtXQHkmn31wu/view?usp=sharing

Σας αποστέλλουμε τη νέα εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε