Άδειες που θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης

Άδειες που θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης προσδιορίζονται σαφώς από την εγκύκλιο μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα η παράγραφος 3.1.1 με θέμα:

Μονάδες συνθηκών διαβίωσης οργανικής θέσης

που αποτελεί υποπαράγραφο της 3.1  με θέμα:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

αναφέρει τα εξής:

Μόρια της οργανικής τους θέσης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χρήση των ακόλουθων περιπτώσεων:

  1. αναρρωτικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρ. 55-56 του ν. 3528/2007 (26Α΄) ή με προγενέστερους Υπαλ. Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του π.δ. 611/1977 (άρθρο 112),
  2. άδειας άνευ αποδοχών της περ. Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (67Α΄) που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα κατ’ έτος [άρθρο 17 ν. 2470/1997 (40Α΄)] πριν την 1-11-2011 [ν. 4024/2011 (226Α΄)],
  3. άδειες άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51 παρ. 1 και 4 του ν. 3528/2007,
  4. άδειες μητρότητας (τοκετού, λοχείας), γονικές άδειες εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων [άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 4210/2013 (254Α΄)], τρίμηνη άδεια με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνη άδεια χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1483/1984 (153Α΄),
  5. γονικών αδειών των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (89Α΄) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 39 του ν. 4144/2013 (88Α΄) που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,
  6. γονική άδεια άνευ αποδοχών 4 μηνών για ανατροφή τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (101Α΄) και το άρθρο 56 του ν. 4830/2021 (169Α΄),
  7. ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 149 του ν. 4483/2017 (107Α΄), ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών,
  8. άδειες ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (224Α΄).

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε