Άρθρα επιλογής Στελεχών εκπαίδευσης Ν 4964/2022

Άρθρα επιλογής Στελεχών εκπαίδευσης Ν 4964/2022

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4964/2022 στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 150 τεύχος Πρώτο την 30η Ιουλίου 2022, έχοντας ως θέμα:

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

Έχουμε αναδείξει σε ανάρτησή μας τις παλινωδίες, τις αστοχίες και τελικά την άγνοια της Υπουργού Παιδείας, με θέμα:

Πράττουν παρανόμως νομοθετούν εκ των υστέρων

όπου μεταξύ άλλων αναφέρουμε και τα εξής:

Και κατέθεσαν την τροπολογία στις 27 Ιουλίου 2022:

  • δώδεκα (12) ημέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που πραγματοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2022, και
  • έξι (6) ημέρες μετά τη δημοσίευση τού νόμου 4957/2022,  σε ΦΕΚ, την 21η Ιουλίου 2022 .

Σε αυτόν τον νόμο των τετρακοσίων ογδόντα εννέα (489) άρθρων που ακόμη δε στέγνωσε το μελάνι των υπογραφών, κανείς από όλους αυτούς που έχουν την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και με κάθε αφορμή εξωτερικεύουν με τα λόγια τους, με τα έργα τους, με τα έγγραφά τους, τη δυσπιστία και την απαξίωση προς τους εκπαιδευτικούς, δε σκέφτηκε ότι πρέπει να αλλάξει η σειρά επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης με την ύπαρξη ενός ακόμη άρθρου.

Η τροπολογία ψηφίστηκε και τώρα είναι νόμος του Ελληνικού Δημοσίου.

Περιμένουμε από εδώ και πέρα τις κινήσεις του υπουργείου παιδείας.

Τα άρθρα που αφορούν το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων στον ψηφισθέντα νόμο 4964/2022 είναι τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’:

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 190:

Ρυθμίσεις για επιλογή διευθυντών, προϊστάμενων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 232 ν. 4823/2021
Άρθρο 191: Ρυθμίσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Άρθρο 192: Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Άρθρο 193: Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία – Τροποποίηση υποπαρ. Θ.3.
παρ. Θ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 194: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.».
Άρθρο 195: Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4809/2021
Άρθρο 196: Μεταβατική διάταξη για την ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή σε πανελλήνιους αγώνες ομαδικών αθλημάτων – Τροποποίηση άρθρου 71 ν. 4908/2022
Άρθρο 197: Ποσοστιαίο δικαίωμα Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επί των κερδών από την ηλεκτρονική μετάδοση αγώνων – Τροποποίηση άρθρων 84 και 84Α ν. 2725/1999.
Άρθρο 198: Πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4, 8 και κατάργηση παρ. 12
άρθρου 55 ν. 4262/2014 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 4262/2014
Άρθρο 199: Μεταβατική δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις σωματείων τα οποία στερούνται
ειδικής αθλητικής αναγνώρισης και εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Τροποποίηση
παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4726/2020
Άρθρο 200: Ορκοδοσία δικηγόρου στις περιπτώσεις που δεν συνεδριάζει τριμελής σύνθεση Εφετείου – Προσθήκη δεύτερου εδαφίου στο άρθρο 24 της παρ. 1 του ν. 4194/2013 (Α’ 208)
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 201: Έναρξη Ισχύος.

Άρθρα επιλογής Στελεχών εκπαίδευσης Ν 4964/2022

Βρίσκεται ολόκληρος στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Ia28G2nLuDOeOnZkX2nNErouEkJfLFrb/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε