Άρθρα υπουργείου παιδείας σε νόμου του υπουργείου υγείας

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1_aBRmyBDirO7hpuEF07oQtJInoY78vwC/view?usp=sharing

Ο νόμος 4917/2022 (ΦΕΚ 67/Α/31-3-2022)

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Τα άρθρα που αφορούν το υπουργείο παιδείας είναι τα εξής:

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999

Άρθρο εξηκοστό τρίτο

Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής -Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο

Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Άρθρο εξηκοστό έκτο

Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε