Έγκριση Παράλληλης στήριξης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 2022-2023

Έγκριση Παράλληλης στήριξης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 2022-2023 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με εγκύκλιό του που απέστειλε την 9η Αυγούστου 2022 και θέμα:

A΄ Φάση έγκρισης υποστήριξης από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄/199) ως εξής :
  • Τα άρθρα 4 και 5 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 53 και 54 αντιστοίχως του ν.4823/2021 (Α΄136)
  • Την παρ. 1β του άρθρου 6 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 56 του ν.3966/2011 και ισχύει.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 7 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄/193) και με την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (Α΄/17) και ισχύει.
 2. Το άρθρο 11 – Σκοπός και αρμοδιότητες των ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.- του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
 3. Το άρθρο 234 – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄- του ν. 4823/2021 (Α΄ 136).
 4. Τις παρ. α) και β) του άρθρου 242 – Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β΄- του ν.4823/2021 (Α΄136).
 5. Την παρ. 1 του άρθ. 109 του ν.4622/2019 (Α΄/133) –Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.
 6. Το Π.Δ. 18/2018 -Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31)
 7. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄/121) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 8. την με αρ. 27922/Γ6/08-03-2007 (Β΄ 449) όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. 48275/Δ3/28-03-2019 Υ.Α. (Β΄1088) «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, [……………………], και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). […………… ], πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
 9. την παρ. 9α και 9β του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 104627/ΓΔ5/ 10-8-2020 Υ. Α. (Β΄3344) 
 10. Την με αρ. πρωτ. 73383/Δ3/15-06-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9) «Εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2022-2023.»
 11. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις εισηγήσεις των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Δ.Ε.Δ.Α./Ε.Δ.Ε.Α. κατά περίπτωση (διά των αναλυτικών πινάκων που διαβιβάστηκαν από τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης ).Εγκρίνεται η υποστήριξη από εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2022- 2023, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των οικείων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Δ.Ε.Δ.Α./Ε.Δ.Ε.Α. κατά περίπτωση:

  Έγκριση Παράλληλης στήριξης σε μαθητές Δευτεροβάθμιας 2022-2023

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε