Έως 09_01_2023 υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών

Έως 09_01_2023 υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6711 Τεύχος Β/23 Δεκεμβρίου 2022

Τροποποίηση υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β΄ 6141).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) και ιδίως των άρθρων 30 έως και 33, 35 έως και 37, 39 έως και 43, 49 και 232 αυτού,

β) του άρθρου 374 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141),

γ) του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 150), δ) του άρθρου 78 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), στ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ζ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45),

η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ια) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

  1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119/1 της 4.5.2016).
  1. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 137).
  2. Την υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» (Β’ 6141).

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων» και συγκεκριμένα την περ. ε) του άρθρου 17, η οποία αναδιατυπώνεται ως εξής:

« ε) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός τριάντα δύο (32) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Επισημάνσεις:

1.

Η υπ΄αριθμ. Φ.361.22/6/149788/ Ε3/2-12-2022 υπουργική απόφαση  αναφέρει στην παράγραφο ε του άρθρου 17:

ε) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης

2.

Η υπ΄αριθμ. Φ.361.22/7/151151/E3/7-12-2022 εγκύκλιος και θέμα:

«Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» αναφέρει:
Οι  υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων υποβάλλουν αίτηση από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00.

3.

Σύμφωνα με την Φ.361.22/9/159628/Ε3 Υπουργική απόφαση:

« ε) οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται, εντός τριάντα δύο (32) ημερών από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης.».

Επομένως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 9η Ιανουαρίου 2023


Έως 09_01_2023 υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.361.22/9/159628/Ε3 Υπουργική Απόφαση που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1aCGPQffFCSw59cywGUkR4MV996koI7oE/view?usp=share_link

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε