Ίδρυση ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες 2022-2023

Ίδρυση ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες 2022-2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/90023/ΑΔ/Δ1 (ΦΕΚ 4032/ Τ.Β/29-07-2022) Υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023, εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  • Του άρθρου 51 του ν. 4636/2019 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 169),

1.2. των άρθρων 72, 73, 74, 75, 107 του ν. 4547/2018

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτο- βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες δι- ατάξεις» (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4559/2018 (Α’ 142),

 • του ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού» (Α’ 192),
 • των παρ. 7 και 8 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014

«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),

 • του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις» (Α’ 167),
 • του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπι- αγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
 • του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
  • του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο- διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
  • του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
  • του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γε- νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
  • του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
  1. Την υπό στοιχεία Φ353.1/324/105657/Δ1 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερει- ακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκό- ντων» (Β’ 1340),
  2. Την υπό στοιχεία 2099/ΓΔ4/09-01-2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγρα- φές ανηλίκων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας» (Β’ 208),
  3. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη- σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
  4. Την εξειδίκευση της Δράσης «Ένταξη Προσφυγοπαί- δων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», κωδικός ΟΠΣ 5002810, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014- 2020 – Έργο 1 «Υποστήριξη Στελέχωσης των Δ.Υ.Ε.Π.»,
  5. Τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρω- τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα
  6. με τις οποίες προτείνονται σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε εγγύτητα με τα κέντρα ή/και τις δομές φιλοξενίας και έχουν διαθέσιμες και κατάλληλες αίθουσες, ως ακολούθως:
   • Την υπ’ αρ. 1713/24-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.
   • Την υπ’ αρ. 6250/23-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Θεσσαλίας.
   • Την υπ’ αρ. 9277/24-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Αττικής.
   • Την υπό στοιχεία Φ.20.4/4225/23-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας.
   • Την υπ’ αρ. 8003/23-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
   • Την υπ’ αρ. 3366/23-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου.
   • Την υπό στοιχεία Φ.20.3/2611/20-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας.
   • Την υπ’ αρ. 3237/19-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Πελοποννήσου.
   • Την υπό στοιχεία Φ.19.1/5865/23-5-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.
   • Την υπό στοιχεία Φ.49/3916/23-05-2022 εισήγηση της ΠΔΕ Ηπείρου.
 1. Το γεγονός από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/302/79197/B1/28-06-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023, εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ανά Κέντρο/Δομή Φιλοξενίας, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

 

ΚΕΝΤΡΟ /ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωδικός σχολεί- ου  

ΣΧΟΛΕΙΑ

1 ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 9330074 5ο ΔΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 9330007 7ο ΔΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3 ΚΥΤ ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 9510013 ΔΣ ΚΑΜΠΟΥ
4 ΚΥΤ ΣΑΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 9430045 3ο ΔΣ ΣΑΜΟΥ
5 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310399 26ο ΔΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310171 ΔΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
7 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310186 ΔΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ
8 ΔΟΜΗ ΜΟΖΑ ΒΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 9350007 4ο ΔΣ ΒΟΛΟΥ
9 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ι ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050269 1ο ΔΣ ΑΥΛΩΝΑ
10 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ι ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050282 ΔΣ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
11 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ι ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050291 ΔΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ
12 ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΙΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9050280 ΔΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
 

13

 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΙΙ

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

9521178

2ο ΔΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΣΚΑ- ΛΑΣ

ΩΡΩΠΟΥ

14 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9060304 13ο ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
15 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9060251 7ο ΔΣ ΠΑΤΡΩΝ
16 ΔΙΑΒΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190119 3ο ΔΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε
 

ΚΕΝΤΡΟ /ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωδικός σχολεί- ου  

ΣΧΟΛΕΙΑ

17 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190393 ΔΣ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
18 ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9190253 ΔΣ ΠΡΟΦΗΤΗ
 

19

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

9190850

13ο ΔΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
 

20

ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

9190144

63ο ΔΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
21 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9521712 ΔΣ ΠΛΑΓΙΩΝ
22 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 9490035 ΔΣ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ
23 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9520881 2ο ΔΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
24 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9260187 2ο ΔΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
25 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9260250 3ο ΔΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
26 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 9440149 13ο ΔΣ ΣΕΡΡΩΝ
27 ΒΕΡΟΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9160133 ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
28 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9160195 4ο ΔΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
29 ΚΥΤ ΚΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100017 ΔΣ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
30 ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 9100175 ΔΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕΡΟΥ
31 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070005 2ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ
32 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070011 7ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ
33 ΘΗΒΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070292 8ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ
 

34

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

9280010

 

8ο ΔΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

35 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 9400012 1ο ΔΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
36 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 9400014 2ο ΔΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
37 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 9400015 3ο ΔΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε
 

ΚΕΝΤΡΟ /ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωδικός σχολεί- ου  

ΣΧΟΛΕΙΑ

38 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9200430 21ο ΔΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 

39

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΖΙΤΣΑ)  

ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

9200005

9ο ΔΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ίδρυση ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες 2022-2023

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε.

 

ΚΕΝΤΡΟ/ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωδικός σχολείου  

ΣΧΟΛΕΙΑ

1 ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3301030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
2 ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3301046 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
3 ΚΥΤ ΧΙΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 5101030 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
4 ΚΥΤ ΣΑΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 4301020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
5 ΔΟΜΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ- ΔΟΜΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 3101021 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
6 ΔΟΜΗ ΜΟΖΑ ΒΟΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 3501045 10ο   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ
7 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 0601705 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
 

8

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

1901040

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

9

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

1919022

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
 

10

ΑΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

1915013

 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΚΡΑΣ

11 ΔΙΑΒΑΤΑ – ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1901282 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
12 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΓΙΟΧΩΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1904020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
13 ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3902010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
14 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2614010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
15 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4406060 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ
16 ΣΕΡΡΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 4425010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
17 ΒΕΡΟΙΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΡΜΑΤΩΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1604030 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΠΕΛΑΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1608010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε.
 

ΚΕΝΤΡΟ/ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωδικός σχολείου  

ΣΧΟΛΕΙΑ

19 ΚΥΤ ΚΩΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1005035 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ
20 ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1006010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΡΟΥ
21 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2801020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
22 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012010 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ίδρυση ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες 2022-2023

Β. Την ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ως Παραρτήματα όμορων νηπιαγωγείων, εντός των Κέντρων Φιλοξενίας και εγκρίνουμε τη λειτουργία αυτών, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Ν/Γ ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ 9330202 ΚΥΤ ΛΕΣΒΟΣ
2 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ 1ο Ν/Γ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 9510093 ΚΥΤ ΧΙΟΣ
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ 2ο Ν/Γ ΣΑΜΟΥ ΠΕΙΡΑ- ΜΑΤΙΚΟ 9430099 ΚΥΤ ΣΑΜΟΣ
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν/Γ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 9310170 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ
5 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο Ν/Γ ΑΙΣΩΝΙΑΣ ΔΙΜΗ- ΝΙΟΥ 9350277 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΟΖΑ ΒΟΛΟΣ
6 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν/Γ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ 9051510 ΜΑΛΑΚΑΣΑ Ι
7 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 13ο Ν/Γ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 9520370 ΣΧΙΣΤΟ
 

8

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

Ν/Γ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

 

9150335

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ)
9 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο Ν/Γ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 9521217 ΔΙΑΒΑΤΑ
10 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν/Γ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ 9190614 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ
11 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν/Γ ΠΡΟΦΗΤΗ 9190252 ΒΑΪΟΧΩΡΙ
12 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2ο Ν/Γ ΣΕΡΡΩΝ 9440074 ΣΕΡΡΕΣ
13 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2ο Ν/Γ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 9260228 ΝΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
14 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Ν/Γ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 9160132 ΒΕΡΟΙΑ
15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο Ν/Γ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 9160003 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
16 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν/Γ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ ΛΕ- ΡΟΥ 9100237 ΚΥΤ ΛΕΡΟΣ
17 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο Ν/Γ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ 9100027 ΚΥΤ ΚΩΣ
18 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6ο Ν/Γ ΘΗΒΑΣ 9070250 ΘΗΒΑ

Ίδρυση ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες 2022-2023

 

ΠΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
19 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2ο Ν/Γ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 9521677 ΟΙΝΟΦΥΤΑ
20 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο Ν/Γ ΒΑΘΕΟΣ 9120310 ΡΙΤΣΩΝΑ
21 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΘΟΙΩΤΙΔΑΣ Ν/Γ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 9460419 ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
 

22

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

16ο Ν/Γ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

9280240

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
 

23

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

Ν/Γ ΜΗΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

9090117

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
24 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 20ο Ν/Γ ΚΑΒΑΛΑΣ 9210206 ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
25 ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2ο Ν/Γ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 9400013 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
26 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1ο Ν/Γ ΚΑΤΣΙΚΑ 9200129 ΚΑΤΣΙΚΑΣ
27 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν/Γ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 9200519 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗΣ (ΖΙΤΣΑ)

Ίδρυση ΔΥΕΠ σε σχολικές μονάδες 2022-2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ1/90023/ΑΔ/Δ1 (ΦΕΚ 4032/ Τ.Β/29-07-2022) Υπουργική απόφαση του ΥΠΑΙΘ όπου βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

 

https://drive.google.com/file/d/1C6ukXpUatC4yEqXIsqYNAQtvgReX2u48/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε