Α΄ κύκλος κινητικότητας Επανυποβολή 2023

Α΄ κύκλος κινητικότητας Επανυποβολή 2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΕΣ έχοντας ως θέμα:

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών.

Σχετ.: Οι αρ. πρωτ.:

α) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1158/οικ.1863/31.1.23 «Έναρξη Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023, στο πλαίσιο του ΕΣΚ» (ΑΔΑ: ΡΟΚΛ46ΜΤΛ6-ΚΝΠ),

β) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1168/οικ.2621/15.2.23 «Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023,

στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)» (ΑΔΑ: ΨΨΔ746ΜΤΛ6-ΩΡ6),

γ) ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΧΗ46ΜΤΛ6-ΒΨΘ) «Δημοσίευση του π.δ. 85/2022

(Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)»,

δ) ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.2.23 (ΑΔΑ: Ψ9ΘΥ46ΜΤΛ6-Ψ3Κ) «Προσθήκη λειτουργιών α) μετακίνησης θέσης χωρίς τροποποίηση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και β) προσαρμογής στο νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας και

ε) ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1183/οικ.4437/15.3.23 «Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων» (ΑΔΑ: 948Υ46ΜΤΛ6-ΨΙ4).

στ) ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/167/οικ.26047/4.8.2017 «Ειδικά Περιγράμματα Εργασίας», ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/οίκ.17876/ 17.5.2018 «Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης», (ΑΔΑ: Ω6Α5465ΧΘΨ-ΠΒΟ) και ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22.10.2019 «Επέκταση της εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΑΔΑ: 6ΔΒΩ465ΧΘΨ-ΜΧ9)

Μετά το πέρας της προθεσμίας για το δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης των αιτημάτων για πλήρωση θέσεων με μετάταξη ή κάλυψη αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2023 παρατηρήθηκαν τα εξής:

Οι φορείς, τόσο κατά την πρωτογενή υποβολή των αιτημάτων όσο και κατά τον τελικό έλεγχο και έγκριση, δεν έχουν προβεί στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί κατά περίπτωση με τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες μας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι περιπτώσεις:

 • έχουν υποβληθεί αιτήματα χωρίς να έχει εναρμονιστεί ο φορέας με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232),
 • δεν έχουν ενημερωθεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄232),
 • δεν έχουν επικαιροποιηθεί και ενημερωθεί τα περιγράμματα θέσεων εργασίας βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232).
 • Έχουν αναρτηθεί περιγράμματα θέσεων εργασίας διαφορετικά από την θέση την οποία αφορούν.
 • Έχουν εγκριθεί από τους εποπτεύοντες φορείς αιτήματα που δεν έχουν εφαρμόσει την κείμενη νομοθεσία κατά τα ανωτέρω.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι εγείρονται θέματα νομιμότητας, σας γνωρίζουμε ότι αποφασίστηκε να μην ληφθεί υπόψη κανένα αίτημα. Για το λόγο αυτό θα επαναληφθεί το πρώτο στάδιο, προκειμένου να υποβληθούν νομίμως τα αιτήματα στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023 και ως εκ τούτου επανακαθορίζονται οι προθεσμίες ως εξής:

 1. Έως τις 9/4/2023: πρώτη φάση για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων από όλους τους φορείς. Για την πρωτογενή υποβολή αιτημάτων , θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) να΄χει εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική πράξη αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232),

β) να έχουν αναπροσαρμοστεί τα ψηφιακά οργανογράμματα βάσει της πράξης της περ. α και

γ) να έχουν επανεξεταστεί- διορθωθεί και συμπληρωθεί τα αντίστοιχα ειδικά περιγράμματα θέσεων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232) και των οικείων οργανικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές οδηγίες που δόθηκαν για την ορθή κατάρτιση των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων με τις ανωτέρω (στ) εγκυκλίους.

 

 1. Έως 13/4/2023: δεύτερη φάση ελέγχου και έγκρισης από τους εποπτεύοντες φορείς των αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων, τα οποία θα πρέπει να έχουν πλέον υποβληθεί κατά τα ανωτέρω.

Αιτήματα που δεν πληρούν στο σύνολό τους τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις της περ. 1 θα απορρίπτονται αρμοδίως από τους εποπτεύοντες φορείς.

 

Κατόπιν τούτων, οι προθεσμίες ολοκλήρωσης των δύο σταδίων διαμορφώνονται ως εξής:

 • Πρώτη φάση για αρχική υποβολή αιτημάτων: έως και τις 9 Απριλίου 2023.
 • Δεύτερη φάση ελέγχου και έγκρισης αιτημάτων: έως και τις 13 Απριλίου

 

Τα ως άνω ισχύουν και για όσους φορείς πληρούσαν στο σύνολό τους τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, οπότε και αυτοί θα πρέπει να επαναλάβουν την υποβολή εκ νέου των αιτημάτων τους εντός των ως άνω προθεσμιών.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

 1. Όλες οι θέσεις που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2023 έχουν αποδεσμευτεί με ενέργειες της υπηρεσίας μας. Συνεπώς είναι πλέον κενές και οι υπηρεσίες μπορούν να τροποποιήσουν τα ψηφιακά οργανογράμματα και να τις προσαρμόσουν στις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232). Επαναλαμβάνεται η ανάγκη επικαιροποίησης και των Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων.
 2. Οι κωδικοί των θέσεων που είχαν υποβληθεί από τις υπηρεσίες στο πλαίσιο του «Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2023», είτε εγκρίθηκαν είτε απορρίφθηκαν κατά τη φάση ελέγχου, μπορούν να αναζητηθούν στο σχετικό αίτημα, μεταβαίνοντας στα αιτήματα του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας Για την εξαγωγή όλων των δεδομένων, καθώς και των κωδικών των θέσεων, οι υπηρεσίες θα επιλέξουν «Εξαγωγή Αναλυτικών σε Excel» και στη συνέχεια «Εξαγωγή όλων των δεδομένων».
 3. Αφού ολοκληρώσουν την προσαρμογή των θέσεων στο Π.Δ. 85/2022 (Α΄ 232), την οριστικοποίηση του ψηφιακού οργανογράμματος και την απαραίτητη επικαιροποίηση των Ειδικών Περιγραμμάτων Θέσεων, για την υποβολή του νέου αιτήματος, οι υπηρεσίες θα εισέλθουν με το ρόλο «Υποβολή Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων» θα μεταβούν στη «Διαχείριση Κινητικότητας», «Αιτήματα Πλήρωσης Θέσεων (2021-)» και θα επιλέξουν τον κύκλο «Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2023 (Μάρτιος)».
 4. Για την αποφυγή σφαλμάτων, στην εφαρμογή της Κινητικότητας δεν μπορούν να υποβληθούν θέσεις που στο πεδίο «Εντός Προσοντολογίου» έχουν ακόμα την τιμή «Δεν έχει οριστεί».

 

Σας   υπενθυμίζουμε   ότι   η   διαδικασία   υποβολής    αιτημάτων    πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας   σχετικής   ειδικής   εφαρμογής,   η   οποία   έχει   ενταχθεί   στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Η Διεύθυνση Προσωπικού   Τοπικής   Αυτοδιοίκησης   του   Υπουργείου   Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας: www.ypes.gr, στη διαδρομή https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category– prosopiko/category–kinhtikothta-esk4440-2016, καθώς επίσης και στον σύνδεσμο https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk_thesmiko.html.

 

Α΄ κύκλος κινητικότητας Επανυποβολή 2023 ανακοινώθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1196 /οικ.5269/27-03-2023 έγγραφο του ΥΠΕΣ έχοντας ως θέμα:

Α΄ κύκλος κινητικότητας έτους 2023 – Επανυποβολή πρωτογενώς των αιτημάτων – Επανακαθορισμός προθεσμιών.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1M5LFw6EJR_nuHjP-fiBJawwkGiXMAtxm/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε