Υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιοριζομένων ΕΕΠ ΕΒΠ

Υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιοριζομένων ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 103545/Ε4/26-08-2022 εγκύκλιο Αποσπάσεων και θέμα:

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)

Αναφέρει τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) αντικαταστάθηκε η περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’13) ως εξής:

«5. α) Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του π.δ. 154/1996 (Α’ 115). Η οριστική τοποθέτησή τους πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας συγκρίνονται, κατά περίπτωση, με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. του κλάδου τους. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου, οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. ισχύει η υποχρέωση του τρίτου εδαφίου και, επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω.».

 

Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που διορίστηκαν σε περιοχές διορισμού ή σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) με το ΦΕΚ 1927/Γ΄/16-08-2022 (αριθ. πρωτ. 98350/Ε4/4-8-2022 απόφαση) και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για περιοχές ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αντίστοιχα για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από

την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

 Η αίτηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr με κοινοποίηση και στο eep- evp@minedu.gov.gr καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 Προς απόδειξη των λόγων απόσπασης απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Για ασθένειες/ποσοστό αναπηρίας:

  • Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ για την οποία αρκεί η συμπλήρωση στην αίτηση του Αριθμού Μητρώου ΚΕΠΑ και του Αριθμού Επιτροπής και επομένως δεν χρειάζεται να προσκομιστεί ή
  • πιστοποιητικό Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ) σε ισχύ, το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί.

Εάν οι λόγοι υγείας αφορούν σε σύζυγο ή τέκνο, θα υποβάλλεται επιπρόσθετα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για την πολυτεκνία απαιτείται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση από την ΑΣΠΕ (θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ στο σχετικό πεδίο της αίτησης) τα οποία πρέπει να προσκομιστούν. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (παρ. 1, άρθρο 6, ν. 3454/2006) συνυποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύση συμφώνου συμβίωσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος έχει την επιμέλεια του/ων τέκνου/ων με την υποβολή δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης λύσης του γάμου (άρθρο 4 ν. 4800/2021, Α΄ 81) ή επικυρωμένου ιδιωτικού συμφωνητικού, τα οποία θα προσκομίζονται.

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που διανύεται στη θέση απόσπασης δεν υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο (2) σχολικά έτη αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιοριζομένων ΕΕΠ ΕΒΠ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 103545/Ε4/26-08-2022 εγκύκλιο Αποσπάσεων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1L9r1g8pepEN1JLW7G_a4XM7zV4sLHDan/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε