Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ Ελλάδας Κύπρου 2022-2023

Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ Ελλάδας Κύπρου 2022-2023 προκηρύχθηκαν σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 145674/Δ5/23-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

«Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2022-2023»

  Έχοντας υπόψη:

 1. τις διατάξεις:

α) του ν.1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β) του ν.3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

γ) του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

δ) του ν.4823/2021 (Α΄136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

ε) π.δ.18/2018 (Α΄31/23.2.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

στ) π.δ.81/2019 (Α΄ 119/8.7.2019) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων»,

ζ) του π.δ.83/2019 (Α΄ 121/9.7.2019) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών», η) του π.δ. 2/2021 (Α΄2/5.1.2021) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών»,

 1. την υπό στοιχεία Γ4/931/671/13.11.1986 κανονιστική απόφαση «Σχολικές Αθλητικές Εκδηλώσεις» (Β΄ 99/26.2.1987), που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/88 (Α΄ 296),
 2. την υπό στοιχεία 2/11420/ΔΕΠ (Β΄516/1.3.2016) κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 2/56070/ΔΕΠ/05.08.2016 (Β΄2582/22.8.2016) κοινή υπουργική απόφαση,
 3. την υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

 1. την υπό στοιχεία 168/Υ1 (Β΄33/9.1.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή»,
 2. την υπό στοιχεία 1614/Υ1 (Β΄ 8/10.1.2020) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, […] του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
 3. την υπό στοιχεία 37572/Γ1/(Υ.Ο.Δ.Δ. 254/3.4.2021) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
 4. την υπό στοιχεία 140732/Δ5/14.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΣΛΤ46ΜΤΛΗ-4ΙΖ) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) σχολικού έτους 2022-2023»,
 5. την 1η Πράξη/16.11.2022 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και την εισήγησή της αναφορικά με την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Προκηρύσσουμε την έναρξη των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας – Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Καλούνται τα μέλη των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως προβούν, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, στη διοργάνωση και διεξαγωγή των ανωτέρω σχολικών αγώνων και αθλητικών δραστηριοτήτων. Δυνάμει της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 (Β΄3754/21.11.2016) υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα αθλήματα που δύνανται να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι

(α) τα ομαδικά:

 • καλαθοσφαίριση,
 • πετοσφαίριση,
 • χειροσφαίριση,
 • ποδόσφαιρο,

(β) o κλασικός αθλητισμός και

(γ) άλλα ολυμπιακά αθλήματα τα οποία διεξάγονται εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο 7.8.2. του κεφαλαίου 7 της ανωτέρω απόφασης.

Σε ό,τι αφορά την έναρξη της Α΄ Φάσης των αγωνισμάτων του κλασικού αθλητισμού θα ακολουθήσει η έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

Δεδομένων των ιδιαίτερων υφιστάμενων συνθηκών, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διοργάνωση και διεξαγωγή των Πανελλήνιων Αγώνων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και άλλων αθλητικών προγραμμάτων, δράσεων, ενδοσχολικών αγώνων και αγώνων AθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, τηρούν αυστηρά και με σχολαστικότητα τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των συναρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., τα ισχύοντα κάθε φορά Υγειονομικά Πρωτόκολλα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τις σχετικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Β. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής μαθητών/μαθητριών σε αγώνα μιας σχολικής ομάδας, λόγω νόσησης από κορωνοϊό, οι νοσούντες αντικαθίστανται από μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/οποίες επιλέγονται από την αρχική λίστα συμμετοχής που έχει κατατεθεί από τη σχολική μονάδα στην οικεία Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) και ο αγώνας δεν αναβάλλεται. Aκύρωση του αγώνα επέρχεται μόνο όταν δεν εξασφαλίζεται με την έναρξή του ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, σύμφωνα με τους κανονισμούς κάθε αθλήματος και το αποτέλεσμα κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας.

Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ Ελλάδας Κύπρου 2022-2023 προκηρύχθηκαν σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 145674/Δ5/23-11-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ  που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1vqNnI_vWEq5VrxjR3U5EgT4UkqBLnpgT/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε