Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών νομοθετήθηκαν με την κατάθεση τροπολογιών σε άσχετο  νομοσχέδιο που έγινε νόμος.

Στον νόμο 5014 (ΦΕΚ 14 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 21 Ιανουαρίου 2023) και θέμα:

Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις

τα θέματα της αξιολόγησης βρίσκονται στα άρθρα 56, 57, 58.


Λίγες σκέψεις:

Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προεξαρχούσης της υπουργού προσπαθεί να αποδείξει στην Ελληνική Κοινωνία πως ευτυχώς που είναι αυτή και διορθώνει τα κακώς κείμενα της εκπαίδευσης και της παιδείας.

Βεβαίως όσο συνομιλεί με άφωνους δημοσιογράφους, ή με αδαείς περί των εκπαιδευτικών θεμάτων πολίτες και πολιτικούς τόσο θεωρεί ότι όλα τα πράττει ορθά και τόσο βρίσκεται σε έναν συνεχή κακόγουστο μονόλογο.

Οι εκπαιδευτικοί όμως καταλαβαίνουν άριστα το τι πράττει.

 


Άρθρο 56

Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/2021

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 80 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Γ’ του νόμου αυτού, για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τροποποιείται, ως προς το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, και το άρθρο 80 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 80 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζονται: α) επιμέρους υποπεδία ή υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι τετράβαθμες κλίμακες των επιμέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων κάθε πεδίου ή υποπεδίου που αξιοποιούνται από τους αξιολογητές κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τα πεδία, υποπεδία, κριτήρια και υποκριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. και β) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. ή τη διαδικασία διενέργειάς της. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων του πρώτου εδαφίου, εφόσον αφορά σε ειδικά ζητήματα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. της μειονοτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διαδικασίας διενέργειάς της, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση και του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων.»

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Άρθρο 57

Μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021

Στο άρθρο 231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του νόμου αυτού, για τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) στην παρ. 1, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να μην αναφέρεται στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται, γ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού να μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από την παύση λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), δ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε δα) να μην αναφέρεται στους Συμβούλους Εκπαίδευσης και δβ) να προβλέπεται ανάληψη υπηρεσίας μετά από την τοποθέτηση, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα οποία καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τον ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 233, από την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, μετά την τοποθέτησή τους, το αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου.»,

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

β) στην παρ. 1Α, γίνονται λεκτικές μεταβολές και επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθενται νέα, πρώτο και δεύτερο, εδάφια, β) προστίθενται νέα εδάφια, έβδομο, όγδοο και ένατο, και η παρ. 1Α διαμορφώνεται ως εξής:

«1Α. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι θέσεις των οποίων καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του έβδομου εδαφίου, οπότε λήγει η θητεία τους ή παύουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με την έκδοση της απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του όγδοου εδαφίου. Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο Οργανωτικός Συντονιστής ή υπάρχει αδυναμία νόμιμης αναπλήρωσής του, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί παράλληλα ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του τρίτου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο, καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Μετά από την τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των επιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και μέχρι την παύση της λειτουργίας του σύμφωνα με την παρ. 1, προΐσταται και ασκεί αρμοδιότητες και καθήκοντα Οργανωτικού Συντονιστή Σύμβουλος Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ή, αν περισσότεροι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης διαθέτουν την ίδια συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία, αυτός στον οποίο ανατίθενται τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η ανάθεση των παράλληλων καθηκόντων στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με την οποία ορίζεται και ο αναπληρωτής του για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα εν λόγω παράλληλα καθήκοντα. Κατά τη διάρκεια της άσκησης των εν λόγω παράλληλων καθηκόντων καταβάλλεται στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης ως επίδομα θέσης ευθύνης μόνο το επίδομα που λαμβάνουν οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με την παρ. 6.»,

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των οποίων καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 233, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τον ν. 4547/2018, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το κάθε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης της παρ. 4 του άρθρου 37 και την τοποθέτηση των επιλεγέντων Συμβούλων Εκπαίδευσης, οπότε σταδιακά παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων εκ μέρους εκείνων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίοι κατέχουν θέση και στελεχώνουν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν τις αρμοδιότητές τους οι επιλεγέντες Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Για τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, γίνεται μετά την τοποθέτησή τους και το αργότερο μέχρι και την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου. Από την ανάληψη υπηρεσίας οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τον παρόντα και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, συγκροτούν την Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των οποίων έχουν αναλάβει υπηρεσία και ασκούν αρμοδιότητες, και εν γένει συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σε αντικατάσταση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των οποίων καταργούνται. Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και συμβουλίων επιλογής, με εξαίρεση την Ολομέλεια των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη των οργάνων αυτών και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που τους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες και καθήκοντα επιστημονικής ή και παιδαγωγικής ευθύνης σε σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες, τα οποία, ακόμη και κατά ένα μέρος, δεν ασκούνται από τους τοποθετούμενους Συμβούλους Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τις εν λόγω αρμοδιότητες και καθήκοντά τους κατά το μέρος αυτό μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας και την εξ ολοκλήρου άσκηση αυτών από Συμβούλους Εκπαίδευσης ή Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και, το αργότερο, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδαφίου. Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, των οποίων η περιοχή αρμοδιότητας εκτείνεται σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εκτός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας τους, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συμπράττουν ή συμβάλλουν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία και του ή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στις οποίες υπάγεται η Διεύθυνση ή οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου εκτείνεται η περιοχή αρμοδιότητάς τους.»,

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

δ) προστίθενται παρ. 2Α, 2Β και 2Γ ως εξής:

«2Α. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Αρμόδια συμβούλια για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αφορούν σε διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 του άρθρου 37.

2Β. Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ενώ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό στην περιοχή ευθύνης του. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης διατηρούν την αρμοδιότητα ανάθεσης και κατανομής της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, σε περίπτωση κενών ή κενούμενων θέσεων, μέχρι τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των καθηκόντων τους σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.

2Γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παρ. 1, 1Α, 2, 2Α και 2Β κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και, ιδίως, σχετικά με την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης που ασκούσαν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, των οποίων λήγει η θητεία ή παύει η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και με τη σύμπραξη ή συμβολή των Συμβούλων Εκπαίδευσης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.», και

ε) στην παρ. 6 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να αναφέρεται και στην παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και αβ) να παραπέμπει και στην παρ. 1Α, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε βα) να αναφέρεται, ομοίως, και στην παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων και ββ) να παραπέμπει στο πέμπτο και έκτο, και όχι στο τελευταίο, εδάφιο της παρ. 2, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Έως τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις παρ. 1Α και 2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης, που προβλέπεται στις υποπερ. γγ’ και δδ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 28 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και μετά από τη λήξη της θητείας τους ή την παύση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους στις περιπτώσεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102).»

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών

Άρθρο 58

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 73 ν. 4823/2021

Στην παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλεφθεί ότι η αποτίμηση της αξιολογικής κρίσης από τον αξιολογητή γίνεται με έγγραφη τεκμηρίωση, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο, β) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να διευκρινιστεί ότι η έκθεση του εκπαιδευτικού αφορά στην αξιολογική κρίση, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας εγγράφως την αποτίμησή του, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο επί αποδείξει στον αξιολογούμενο. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του, σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία, ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού επί της αξιολογικής κρίσης καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.»

Αλλαγές στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών με την κατάθεση τροπολογιών σε άσχετο  νομοσχέδιο που έγινε νόμος.

Στον νόμο 5014 (ΦΕΚ 14 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 21 Ιανουαρίου 2023) και θέμα:

Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις

τα θέματα της αξιολόγησης βρίσκονται στα άρθρα 56, 57, 58 που μπορείτε να τα βρείτε στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1sVNSA95FaXtglkA_F2rqENaQtiGNNqQm/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε