Ανάκληση Διακοπή Αποσπάσεων ΠΔΕ 2022-2023

Ανάκληση Διακοπή Αποσπάσεων ΠΔΕ 2022-2023 ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθμ. 116675/Ε2/26-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και θέμα:

«Ανάκληση και διακοπή αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-2023».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186Α’) και του άρθρου 14 παρ. 29ι του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α’).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/23-2-2018 (ΦΕΚ 31Α΄) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΠΕΘ.
 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 8. Την υπ’αριθμ. 38346/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-23.

 

 1. Την υπ’αριθμ. 74715/Ε2/17-06-2022 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2022-
 2. Την υπ’αριθμ.177/9839/06-06-2022 Απόφαση του Δημάρχου Βόλβης (ΦΕΚ 1428, τ.Γ ́, 17- 06-2022).
 3. Την υπ’αριθμ.14933/15-09-2022 πρόταση της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
 4. Την υπ’αριθμ.14962/15-09-2022 πρόταση της Περιφερειακής Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
 5. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 74715/Ε2/17-06-2022 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση του παρακάτω εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
192506 ΒΕΝΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ82 ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Β. Διακόπτουμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 74715/Ε2/17-06-2022 Υ.Α.

 

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 224474 ΜΠΑΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ07 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
2 181863 ΣΤΙΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ79.01 ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Οι αρμόδιοι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στους οποίους κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

 

Ανάκληση Διακοπή Αποσπάσεων ΠΔΕ 2022-2023 το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1FPjMSLDaI9iRRKN5pZa2rOpfKQ51hw1D/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε