Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε κοινωφελείς επιχειρήσεις

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε κοινωφελείς επιχειρήσεις

Με το θέμα αυτό ασχολείται το υπ’ αριθμ.125500/Ε3/12-10-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

 

 «Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε κοινωφελείς επιχειρήσεις και προγράμματα»

Αναλυτικά ολόκληρο το έγγραφο:

 

ΣΧΕΤ. :     Το με αριθμ. πρωτ. 3988/19-09-2022 έγγραφό σας με αρ.πρωτ. 113376/Ε3/19-09-2022 εισερχομένου εγγράφου στο Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, που αφορά στη μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει απευθύνει σχετικό ερώτημα στο Γ.Λ.Κ. το οποίο με τη σειρά του το έχει διαβιβάσει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφέροντας με το αριθμ. πρωτ. 2/40840/ΔΕΠ/26-10-2020 έγγραφο (το οποίο σας επισυνάπτουμε), πως θα μας ενημερώσει άμεσα μόλις υπάρξει σχετική γνωμοδότηση.


Το αριθμ. πρωτ. 2/40840/ΔΕΠ/26-10-2020 έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας πληροφορούμε ότι όπως σας έχουμε ενημερώσει και με το αριθμ. 2/88244/2016/ΔΕΠ/16-11-2017 έγγραφό μας, η Υπηρεσία μας έχει υποβάλλει το αριθμ. 2/88060/ΔΕΠ/2016/24-1-2017 και το αριθμ. 2/77554/ΔΕΠ/29-10-2019 υπομνηστικό ερώτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει εκδώσει την σχετική Γνωμοδότησή του.

Η Υπηρεσία μας όπως σας έχει ήδη γνωρίσει θα προβεί άμεσα στην ενημέρωσή σας μόλις εκδοθεί η σχετική ως άνω Γνωμοδότηση.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, για να απαντηθεί θα πρέπει να γίνει πιο σαφές, με περισσότερα στοιχεία: αποφάσεις πρόσληψης – απόλυσης, ατομικές συμβάσεις εργασίας, αποδοχές, ασφαλιστική κάλυψη κ.λ.π. για να μπορέσουμε να το εξετάσουμε.

 

Το αριθμ. πρωτ. 2/40840/ΔΕΠ/26-10-2020 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dqDokQdfH2i5IZnv5xel_k7gyGyyAH5A/view?usp=sharing


Κατόπιν των ανωτέρω, άποψη της υπηρεσίας μας είναι πως θα πρέπει να αναμένετε τη σχετική γνωμοδότηση ή άλλες οδηγίες από την αρμόδια Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. (βλ. άρθρο 29 του ν.4354/2015) προκειμένου να προχωρήσετε στην αναγνώριση της εν λόγω προϋπηρεσίας.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε κοινωφελείς επιχειρήσεις όπως αποτυπώνονται οι απόψεις της Υπηρεσίας στο υπ’ αριθμ.125500/Ε3/12-10-2022 έγγραφο που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

 

https://drive.google.com/file/d/1FIGzqTYzJb_EjE1C4BO2yK87-pULffpV/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε