Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 4186/2013

Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 4186/2013

Τα περιεχόμενα των κεφαλαίων και άρθρων του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τεύχος Α 13 Σεπτεμβρίου 2013) είναι τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΛ)

Άρθρο 1

Έννοια και Σκοποί του Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2

Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 3

Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

Άρθρο 5

Έννοια και Ίδρυση

Άρθρο 6

Σκοπός

«Άρθρο 7

Διάρθρωση Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας

«Άρθρο 8

Τομείς και Ειδικότητες

«Άρθρο 9

Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου

Άρθρο 10

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου

Άρθρο 11

Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών

Άρθρο 12

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Άρθρο 13

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

«Άρθρο 13Α

Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

«Άρθρο 13Β

Άρθρο 14

Ειδικά θέματα Μαθητείας

«Άρθρο 14Α

Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών

Άρθρο 15

Υποτροφίες

Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΟΕ)

Άρθρο 16

Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 17

Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης

Άρθρο 18

Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών

Άρθρο 19

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) -Έννοια

 

Άρθρο 20

Ομάδες Προσανατολισμού και Ειδικότητες ΣΕΚ

Άρθρο 21

Πρόγραμμα Σπουδών ΣΕΚ

Άρθρο 22

Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Σπουδαστών

Άρθρο 23

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Έννοια και Ίδρυση

Άρθρο 24

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες ΙΕΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 25

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 26

Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων –

Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) (91)

Άρθρο 27

Διοίκηση και προσωπικό των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), των Ινστιτούτων Επαγγελματικής

Κατάρτισης (ΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Θέματα Ειδικής Αγωγής

Άρθρο 29

Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Άρθρο 30

Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

Άρθρο 31

Απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια

Άρθρο 32

Θέματα Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Άρθρο 33

Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 34

Μεταφορά θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ

Άρθρο 35

Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Άρθρο 36

Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 37

Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Άρθρο 38

Θέματα ΕΟΠΠΕΠ και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Άρθρο 39

Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 40

Θέματα Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Άρθρο 41

Αθλητικές Ακαδημίες

Αναδιάρθρωση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν 4186/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 43

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Άρθρο 44

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ’, Ε’ και ΣΤ’

Άρθρο 45

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α’

Άρθρο 46

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Άρθρο 47

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ’, Ε’ και ΣΤ’

Άρθρο 48

Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 50

Καθαρισμός Σχολικών Μονάδων

Άρθρο 54

  1. Το άρθρο 13 του ν. 3698/2008 (Α’ 198) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα

Άρθρο 55

Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 56

Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ

Άρθρο 57

Το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 58

Το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι τις 31-8-2013 είχε τοποθετηθεί στα πρώην παραρτήματα του Κιλκίς και της Κατερίνης δύναται μόνο με αίτησή του και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων να μεταταγεί κατ’ εξαίρεση, χωρίς προκήρυξη, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθηκαν με το πδ 82/2013 τα ανωτέρω τμήματα.

https://drive.google.com/file/d/1IHBRlSlaXsq0S8uhpeOQtaxniD50SSUg/view?usp=sharing

 

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΔΕ Φλώρινας που μας παραχώρησε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αρχείο αυτό στην ιστοσελίδα μας. 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε