Ανακήρυξη δημοσίων υπαλλήλων ως υποψηφίων βουλευτών

Ανακήρυξη δημοσίων υπαλλήλων ως υποψηφίων βουλευτών

Ο πρωθυπουργός προσδιόρισε την ημερομηνία διεξαγωγής των Εθνικών Εκλογών.

Μεταξύ των υποψηφίων βουλευτών πάντοτε υπάρχουν και δημόσιοι υπάλληλοι

Ας δούμε ποιες προϋποθέσεις θέτει το Ελληνικό Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 56 για τις υποψηφιότητες των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Παραθέτουμε το άρθρο 56 του Ελληνικού Συντάγματος.

 

Άρθρο 56

**1.

 1. Έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και
 2. υπάλληλοι,
 3. άλλοι υπάλληλοι του Δημοσίου,
 4. υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις και
 5. στα σώματα ασφαλείας,
 6. υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή
 7. άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
 8. αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
 9. διοικητές,
 10. υποδιοικητές ή
 11. πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων ή
 12. διευθύνοντες ή
 13. εντεταλμένοι σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή
 14. κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή
 15. δημόσιων επιχειρήσεων ή
 16. επιχειρήσεων

τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων.

Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της.

Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται.

Τα ανώτερα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία εξελέγησαν, ακόμη και αν παραιτηθούν.

 

2.

Aπό τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Nόμος ορίζει τον τρόπο της αναπλήρωσής τους· κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναστέλλεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων των σχετικών με την ιδιότητα του καθηγητή που εκλέχθηκε.

**3.

Δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι, ούτε να εκλεγούν βουλευτές σε όποια εκλογική περιφέρεια υπηρέτησαν ή σε όποια εκλογική περιφέρεια εκτεινόταν η τοπική αρμοδιότητά τους μέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες της τετραετούς βουλευτικής περιόδου:

α) Οι διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες και εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των σωματειακών, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

β) Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών που συγκροτούνται και λειτουργούν κατά το άρθρο 101Α, καθώς και των αρχών που χαρακτηρίζονται με νόμο ως ανεξάρτητες ή ρυθμιστικές.

γ) Οι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας

δ)

Οι έμμισθοι υπάλληλοι

του Δημοσίου,

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και

των επιχειρήσεών τους, καθώς και

των νομικών προσώπων και

επιχειρήσεων της περίπτωσης α’ που κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.

Υπάλληλοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και είχαν ευρύτερη τοπική αρμοδιότητα υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής ως προς εκλογικές περιφέρειες άλλες από αυτήν της έδρας τους, μόνο εφόσον κατείχαν θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου γενικής διεύθυνσης ή άλλη αντίστοιχη, όπως ειδικότερα νόμος ορίζει.

ε)

Οι γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων ή αυτοτελών γενικών γραμματειών ή περιφερειών και όσοι ο νόμος εξομοιώνει με αυτούς. Δεν υπάγονται στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής οι υποψήφιοι βουλευτές Επικρατείας.

 1. Πολιτικοί υπάλληλοι και στρατιωτικοί γενικά, που έχουν κατά το νόμο αναλάβει υποχρέωση να παραμείνουν στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές όσο χρόνο διαρκεί η υποχρέωσή τους.

Ανακήρυξη δημοσίων υπαλλήλων ως υποψηφίων βουλευτών

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε