Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ

Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 91087/Ε2/21-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) έχοντας ως θέμα:

Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ.
για το σχολικό έτος 2022-23.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ 186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με
το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του Ν.4763/2020 (ΦΕΚ 254τΑ΄)
5. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38346/E2/04.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79973/Ε2/29.06.2022 Υ.Α. αποσπάσεων σε Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολ. έτος 2022-23
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4255/Κ5/13.07.2022 Υ.Σ. της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γεν. Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας
9. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79973/Ε2/29.06.2022 Υ.Α. μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2022-23, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

 

A/A

 

ΑΜ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΚΛ.

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΚ

 

ΔΙΕΚ

1 188056 ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ86 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
2 214886 ΛΕΛΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ80 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
3 164750 ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ08 Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
4 215712 ΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ
5 208266 ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
6 207903 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ80 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανακλήσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών ΔΙΕΚ ανακοινώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 91087/Ε2/21-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/14MxXlc-GUrR3Kuk6MDLUcBN9zw5iQvSs/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε