Ανακλήσεις αποσπάσεων επί θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά

Ανακλήσεις αποσπάσεων επί θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 111874/E2/15-09-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Ανακλήσεις θητείας εκπαιδευτικών Δ.Ε. που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 87 του ν. 4954/2022 (136 Α΄)
  2. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 94ου του ν. 4812/2021 (110 Α΄)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111 Α΄)
  4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
  5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (123 Α΄) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
  6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (119 Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
  7. Τις διατάξεις του Π.Δ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
  8. Την  υπ’    αριθμ.    94763/Γ2/08-06-2018    (ΑΔΑ:    61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ)    υπουργική    απόφαση:

«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»

9. Την υπ΄ αριθμ. 108/ΔΕΠΠΣ/08-07-2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας»

10.Την υπ΄αριθμ. 90497/E2/21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Ι9Β46ΜΤΛΗ-9Ε5) Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. έως 31-8-2023»

  1. Το απόσπασμα της Πράξης 15/24-08-2022 της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), που διαβιβάστηκε με το υπ΄αριθμ. 68/Δ6/26-8-2022 ΥΣ του Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Ανακαλούμε, την υπ΄αριθμ. 90497/E2/21-07-2022 (ΑΔΑ: 6Ι9Β46ΜΤΛΗ-9Ε5) Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης «Παράταση θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε.   έως 31-8-2023», μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην παράταση της θητείας των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε.:

 

 

ΑΑ ΠΔΕ ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ 162410 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ02 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
2. ΑΤΤΙΚΗΣ 169428 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
3. ΑΤΤΙΚΗΣ 169520 ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ01 ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
4. ΑΤΤΙΚΗΣ 170063 ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-

ΦΩΤΙΟΣ

ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
5. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 174689 ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ83 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Α΄ ΛΕΣΒΟΥ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
6. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 153975 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
7. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

161173 ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.01 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ
8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 183605 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΠΕ02 ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (Δ.Ε.) Β/ΘΜΙΑ

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους .

Ανακλήσεις αποσπάσεων επί θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 111874/E2/15-09-2022 έγγραφό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dC0IC3mLybLzhc_cCkY3U6jQGFsDHkod/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε