Ανακλήσεις αποσπάσεων ΣΔΕ 2022-2023

Ανακλήσεις αποσπάσεων ΣΔΕ 2022-2023 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 104342/Κ1/29-08-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023.»

 Αναφέρει το έγγραφο το εξής:

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 71 και της παρ. 2α του άρθρου 73 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

 1. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5953/2014 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71955/K1/10.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΗΔ46ΜΤΛΗ-9ΞΒ) υπουργική απόφαση «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023».
 3. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 88429/K1/18.07.2022 (ΑΔΑ: 9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) υπουργική απόφαση «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».
 4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 76247/Ε2/21.06.2022 υπουργική απόφαση «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2022-2023».
 5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/06.07.2022 υπουργική απόφαση «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023».
 6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 77598/Ζ2/23-06-2022 απόφαση του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετάταξης της Στύλα Δέσποινας του Γεωργίου ΠΕ02 (Α.Μ.: 703527) σε θέση Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γ΄ 1621).
 7. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 15729/22/ΓΠ1/11.07.2022 διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περί ένταξης της Δέσποινας Στύλα του Γεωργίου σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αρ. πρωτ. εισερχομένου 93882/Κ1/27.07.2022).
 8. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 77267/Κ1/23.06.2022 αίτηση της Βασιλικής Κάντα του Γεωργίου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 (Α.Μ.: 609870) περί ανάκλησης της απόσπασης από το ΣΔΕ Αγίας Παρασκευής λόγω απόσπασής της στο τμήμα Βιοατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
 9. Την από 12.07.2022 υπεύθυνη δήλωση (αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 86153/Κ1/12.07.2022) του Ιωάννη Γκουντούλα του Νικολάου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 (Α.Μ.: 200316) περί ανάκλησης της απόσπασής του από το ΣΔΕ Γρεβενών (Κατάστημα Κράτησης).
 10. Το από 12.07.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχομένου 86325/Κ1/12.07.2022) του Κωνσταντίνου Δημητρέλη του Παναγιώτη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 (Α.Μ. 208574) περί ανάκλησης της απόσπασής του από το ΣΔΕ Ορχομενού λόγω απόσπασης του από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.
 11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 86479/Κ1/12.07.2022 αίτηση με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, της Πολυξένης Πανταζοπούλου του Ιωάννη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 (Α.Μ.: 213863) περί ανάκλησης της απόσπασής της από το 2ο ΣΔΕ Τρικάλων (Κατάστημα Κράτησης).
 12. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 84183/Κ1/07.07.2022 αίτηση με συνημμένη ιατρική βεβαίωση, της Χριστιάνας Πασχίδου του Θεοχάρη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 (Α.Μ.: 214327) περί ανάκλησης της απόσπασής της από το ΣΔΕ Γιαννιτσών (Τμήμα Αριδαίας).
 13. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 99728/Κ1/09.08.2022 αίτηση του Κωνσταντίνου Γρίβα του Παναγιώτη, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04 (Α.Μ.: 193585), περί ανάκλησης της απόσπασής του από το ΣΔΕ Μεσολογγίου.
 14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Ανακλήσεις αποσπάσεων ΣΔΕ 2022-2023

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Ανακαλούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71955/Κ1/10.06.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΔ46ΜΤΛΗ-9ΞΒ) υπουργική απόφαση για το σχολικό έτος 2022-2023, όπως εμφανίζονται και για τους λόγους που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΔΕ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α.Μ. Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ
 

 

 

 

1

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

 

 

 

ΚΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

609870

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ06

 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.

76247/Ε2/21-06-2022 ΥΑ

 

 

 

 

2

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

2Ο ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)

 

 

 

 

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

213863

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ06

 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 83242/Ε2/06.07.2022 ΥΑ

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ

 

 

 

 

ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

703527

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ02

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΔΙΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

77598/Ζ2/23.06.2022 (Φ.Ε.Κ.1621/τ.Γ΄/06.07

.2022)

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΣΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)

 

 

 

 

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

200316

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ86

 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 83242/Ε2/06.07.2022 ΥΑ

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

3Ο ΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ)

 

 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

198671

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΠΕ04.04

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΔΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

 

 

 

6

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

 

 

 

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

399149

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ02

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΔΕ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

 

 

 

7

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΣΔΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ)

 

 

 

 

ΠΑΣΧΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ

 

 

 

 

214327

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ80

 

 

 

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

 

 

8

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

 

 

 

ΓΕΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

181886

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΠΕ86

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΔΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΣΔΕ ΔΕΛΤΑ

 

 

 

 

 

ΡΕΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

212388

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 

 

 

 

 

ΠΕ02

ΑΠΟΣΠΑΣΗ            ΚΑΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ                    ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΔΕ                    ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 104169

/Κ1/ 29.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΤ3Ω46ΜΤΛΗ-ΕΕΞ)

ΥΑ

 

 

 

 

10

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

 

 

 

 

ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

ΣΕΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

210893

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ86

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

 

 

 

11

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ

 

 

 

 

ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

 

 

 

219301

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ06

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

 

 

 

12

 

 

 

 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

208574

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

 

 

ΠΕ80

 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ. 83242/Ε2/06.07.2022 ΥΑ

 

 

 

 

13

 

 

 

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

 

 

 

ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

193585

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ04.01

 

 

 

 

ΚΑΤΟΧΗ ΑΛΛΗΣ ΘΕΣΗΣ

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

 

 

 

 

198998

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

ΠΕ78

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΔΕ ΡΟΔΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

ΚΡΗΤΗΣ

 

 

 

 

ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

 

ΤΖΙΑΦΑΛΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

 

 

205779

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

ΠΕ86

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡ. ΠΡΩΤ.88429/Κ1/ 18.07.2022 (ΑΔΑ:

9Ο6Γ46ΜΤΛΗ-ΠΞΑ) ΥΑ

 

Ανακλήσεις αποσπάσεων ΣΔΕ 2022-2023 ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 104342/Κ1/29-08-2022 έγγραφό του και θέμα:

«Ανάκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023.»

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1gIuYKBgdvoGI4xQ-UTLlV9xBPUl96N0b/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε