Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 97080/Ε2/02-08-2022 Υπουργική απόφαση και θέμα:

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 Η υπουργική απόφαση αναφέρει τα εξής:

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου

6 του ν. 1674/1986 (Α 203).

β) γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83). γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124). δ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).

ε) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α

43).

στ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν.

4115/2013 (Α 159).

ζ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).

η) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

θ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).

ι) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012

(Α 85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ω. 4795/2021 (Α 62).

ια) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).

ιβ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).

ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).

ιδ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).

ιε) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α

125)

ιστ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).

ιζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).

ιη) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4722/2020 (Α 177)

ιθ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).

κ) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).

  1. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  2. Το Π.Δ. 81/2019 (Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
  3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  4. Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  5. Την υπ’ αριθμ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
  6. Την υπ’ αριθμ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
  7. Την υπ’ αριθμ. 16/2022 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
  8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Διορθώνουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. ως προς το ΠΥΣΔΕ απόσπασης της παρακάτω εκπαιδευτικού Δ.Ε., ως ακολούθως:

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
205327 ΚΩΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ86 ΗΜΑΘΙΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Β. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:

Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
1 215283 ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ86 Α ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΙΑ
2 198431 ΑΔΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ06 ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 221498 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 203861 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5 229482 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ86 Α ΑΘΗΝΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
6 203198 ΒΕΛΩΝΙΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
7 220206 ΒΕΡΓΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 Β ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
8 223870 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 ΗΛΕΙΑ ΑΧΑΙΑ
9 226264 ΒΛΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ01 ΦΩΚΙΔΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
10 220667 ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ ΝΙΟΒΗ ΠΕ07 ΛΑΣΙΘΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
11 229860 ΓΑΛΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΕ81 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΡΤΑ
12 228211 ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ78 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
13 204455 ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ79.01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
14 216735 ΔΑΒΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ ΠΕ02 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
15 703134 ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΧΑΙΑ
16 228212 ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ78 ΔΡΑΜΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 182600 ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
18 203910 ΔΕΜΑΤΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 200548 ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ80 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
20 212661 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
21 222032 ΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕ02 ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
22 226453 ΔΡΑΚΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΕ02 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΝΙΑ
23 205184 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ86 ΚΑΒΑΛΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24 702815 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ79.01 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
25 703045 ΖΤΟΥΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26 208078 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
27 222079 ΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
28 211698 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΕ01 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
29 223364 ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑ ΠΕ04.01 ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
30 702117 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕ04.01 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
31 703642 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ03 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
32 215461 ΚΑΡΔΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ86 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΩΝ
33 704297 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ80 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΕΒΡΟΣ
34 704517 ΚΑΤΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Δ ΑΘΗΝΩΝ
35 192408 ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΣΕΡΡΕΣ ΣΑΜΟΥ
36 220707 ΚΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ07 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
37 222184 ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
38 227275 ΚΟΛΧΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ04.01 ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
39 704605 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.01 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
40 193029 ΚΟΥΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
41 200381 ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ86 ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
42 197747 ΚΟΥΜΚΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ03 ΚΟΖΑΝΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
43 224422 ΚΟΥΡΝΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ07 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
44 217535 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
45 222996 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ03 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ
46 194374 ΚΩΣΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
47 224144 ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΠΕ06 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ
48 219592 ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ08 Α ΑΘΗΝΩΝ Δ ΑΘΗΝΩΝ
49 227289 ΛΕΥΪΤΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ04.01 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
50 205335 ΛΙΑΠΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ86 ΛΑΡΙΣΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
51 211719 ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
52 712822 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ04.05 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ
53 215990 ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ90 ΧΙΟΣ Β ΑΘΗΝΩΝ
54 217561 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
55 227089 ΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΕ03 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
56 228296 ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ87.03 ΗΜΑΘΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
57 186091 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕ06 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
58 229674 ΜΠΟΖΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ
59 150496 ΜΠΟΜΠΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
60 204724 ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ83 ΠΙΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
61 222460 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 Α ΑΘΗΝΩΝ Β ΑΘΗΝΩΝ
62 190951 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ86 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟ
63 221588 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ11 ΣΑΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
64 207083 ΠΕΪΝΗΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ03 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ
65 229546 ΠΡΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ86 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
66 220216 ΣΑΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ86 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
67 223528 ΣΑΡΔΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ04.01 Β ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
68 211539 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΕ86 ΡΟΔΟΠΗ ΠΕΛΛΑ
69 223532 ΣΚΕΥΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
70 189578 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
71 205571 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΠΕ86 ΠΕΛΛΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
72 198738 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
73 216219 ΤΕΓΟΥΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ86 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
74 190285 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.05 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
75 184574 ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ07 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
76 172395 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΕ89.01 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
77 204211 ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
78 709667 ΧΛΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ02 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
79 189682 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 

Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Γ. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ

Οργανικής

ΠΥΣΔΕ

Απόσπασης

ΠΥΣΔΕ Τροποποίησης
1 203179 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Γ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
2 214475 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕ11 ΓΡΕΒΕΝΑ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 210575 ΜΠΑΤΣΗ ΑΝΝΑ ΠΕ06 ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
4 212251 ΜΠΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Δ. Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
1 209416 ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 224106 ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3 208150 ΛΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΗΜΑΘΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
4 229304 ΜΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ80 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΛΕΣΒΟΥ
5 703479 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΖΑΝΗ
6 227745 ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ ΠΕ07 ΕΒΡΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
7 219983 ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ80 ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
8 214897 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ ΑΘΗΝΩΝ
9 214373 ΧΑΛΑΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ80 ΣΑΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
10 215837 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ86 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΞΑΝΘΗ

Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ε. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την παρακάτω νεοδιόριστη εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:

ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
712128 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.02 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΑΧΑΙΑ

Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

ΣΤ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
1 227804 ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ11 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 704524 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ78 ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑ
3 215311 ΑΡΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ78 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
4 221909 ΒΑΡΑ ΟΛΓΑ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
5 204371 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕ88.01 Α ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΜΟΥ
6 224335 ΓΕΓΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ07 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 219960 ΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ80 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
8 701596 ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΕ02 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
9 219626 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 Α ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
10 227695 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕ07 ΚΥΚΛΑΔΕΣ Β ΑΘΗΝΩΝ
11 214506 ΗΛΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 223901 ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ05 Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
13 214261 ΘΕΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ80 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΧΑΙΑ
14 208550 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ81 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
15 215102 ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ80 ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
16 186154 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΕ07 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
17 207884 ΚΑΡΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΙΡΥΛΙΝ ΠΕ80 ΚΟΖΑΝΗ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
18 219766 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 211588 ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ81 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
20 214552 ΛΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ11 ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
21 179465 ΜΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02 ΧΑΝΙΑ Γ ΑΘΗΝΩΝ
22 175517 ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ02 Γ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ
23 701761 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04.02 ΑΡΓΟΛΙΔΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
24 186346 ΜΗΤΡΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
25 211731 ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ01 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
26 194013 ΜΟΣΧΟΝΑ ΕΡΥ-ΚΑΙΤΗ ΠΕ06 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΙΟΣ
27 228363 ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ02.02 ΦΩΚΙΔΑ ΑΧΑΙΑ
28 201123 ΜΠΙΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ01 Δ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
29 217261 ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΝΕΚΤΑΡΙΟ ΤΕ02.01 ΚΟΖΑΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
30 223451 ΜΠΟΥΡΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ04.01 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
31 219654 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ80 ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
32 219829 ΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
33 225082 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Α ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΑΙΑ
34 186355 ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
35 178772 ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ79.01 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
36 147927 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
37 701312 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ81 ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
38 206474 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΟΡΗ ΠΕ01 ΧΑΝΙΑ ΦΩΚΙΔΑ
39 229716 ΠΑΠΤΣΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ04.04 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
40 710693 ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ02 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
41 212897 ΠΟΤΑΚΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ03 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
42 217249 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕ01.04 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ
43 208257 ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΒΟΙΩΤΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
44 193878 ΣΙΩΠΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ05 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
45 219880 ΣΟΥΒΟΥΚΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ11 ΕΥΒΟΙΑ ΔΡΑΜΑ
46 207407 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ04.01 ΑΡΚΑΔΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Α/Α ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος ΠΥΣΔΕ Οργανικής ΠΥΣΔΕ Απόσπασης
47 229692 ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΠΕ83 ΗΜΑΘΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
48 189075 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ01 ΡΕΘΥΜΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
49 194562 ΤΖΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑ
50 225890 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕ80 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
51 214123 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ07 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
52 204612 ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΕ79.01 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑ
53 228431 ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕ01.19 Α ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ
54 227514 ΤΣΙΑΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ04.04 ΔΡΑΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
55 703748 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ83 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
56 215085 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ89.01 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
57 215985 ΧΑΣΚΙΟΙΛΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ88.02 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ
58 216856 ΧΑΤΖΗΚΥΡΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ87.01 ΞΑΝΘΗ ΛΕΣΒΟΥ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ανακλήσεις Τροποποιήσεις Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όπως αποτυπώνονται στην υπ΄αριθμ. 97080/Ε2/02-08-2022 Υπουργική απόφαση βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1vwlu_WNoPF1W9yoKb48YRyzogFMGO5i0/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε