Ανακλήσεις τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Ανακλήσεις τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ανακοινώθηκαν με Υπουργική απόφαση σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.116705/Ε2/26-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και έχοντας ως θέμα:

Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023.

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 περ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α 167), όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α 203).

β) γ) της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2304/1995 (Α 83). γ) της παρ. 7 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α 124). δ) της παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α 43).

ε) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α 224), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 του ν. 4600/2019 (Α 43).

στ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 159).

ζ) του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (Α 258).

η) των παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

θ) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α 39).

ι) της παρ. 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010 (Α 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α 85) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ω. 4795/2021 (Α 62).

ια) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α 71), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α 164) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α 83).

ιβ) της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α 129).

ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α 85).

ιδ) της παρ. 12α του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013 (Α 24).

ιε) του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (Α 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α 125).

ιστ) της παρ. 12β του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α 83).

ιζ) του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α 38).

ιη) της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθ. 42 του ν. 4722/2020 (Α 177).

ιθ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α 111) ), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110).

κ) του Π.Δ. 50/1996 (Α 45) και του Π.Δ. 100/1997 (Α 94).

  1. Το Π.Δ. 18/2018 (Α 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
  2. Το Π.Δ. 81/2019 (Α 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
  3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  4. Το Π.Δ. 84/2019 (Α 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
  5. Τις υπ’ αριθμ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) και 101238/Ε2/17-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ) εγκυκλίους αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
  1. Τις υπ’ αριθμ. 83242/Ε2/6-7-2022 και 105377/Ε2/31-08-2022 Υ.Α..
  2. Την υπ’ αριθμ. 19/2022 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..
  3. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Α. Ανακαλούμε τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 και 105377/Ε2/31-08-2022 Υ.Α. μόνο ως προς το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., ως ακολούθως:

 

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 164819 ΑΓΡΙΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 Β ΑΘΗΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
2 700498 ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ04.02 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ
3 229263 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ08 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
4 229307 ΠΑΠΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ80 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
5 228855 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΕ89.01 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ ΑΘΗΝΩΝ
6 221803 ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01 ΦΩΚΙΔΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ
7 213902 ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Α ΑΘΗΝΩΝ
8 179778 ΤΑΣΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02 ΑΧΑΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
9 217689 ΤΣΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02 ΛΑΡΙΣΑΣ Β ΑΘΗΝΩΝ
10 220820 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ07 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α ΑΘΗΝΩΝ
11 205629 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ86 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
12 221630 ΧΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
13 228205 ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Β1. Τροποποιούμε την κατά προτεραιότητα απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού που πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α., ως ακολούθως:

 

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
219041 ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ05 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

 

Β2. Τροποποιούμε την απόσπαση της παρακάτω εκπαιδευτικού που πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83242/Ε2/6-7-2022 Υ.Α., ως ακολούθως:

 

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΥΣΔΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
181118 ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΚΙΛΚΙΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Γ. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

 

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 211281 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ84 Α ΑΘΗΝΩΝ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2 195576 ΑΞΙΩΤΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΕ04.01 ΞΑΝΘΗ ΠΕΛΛΑ
3 204817 ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ83 ΗΛΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
4 702115 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ80 Α ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5 149490 ΓΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ79.01 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΧΑΝΙΑ
6 213191 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ04.01 ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΕΣ
7 218013 ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ03 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙ
8 193072 ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ02 ΚΟΖΑΝΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
9 192087 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ87.03 Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΛΛΑ
10 171620 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
11 211758 ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΟΥ ΗΛΙΑ ΠΕ01 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
12 155657 ΣΤΑΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ01 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΑΘΗΝΩΝ
13 702331 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.07 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ
14 208352 ΤΣΕΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΕ81 ΓΡΕΒΕΝΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
15 220023 ΤΣΙΛΙΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ82 ΓΡΕΒΕΝΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
16 176506 ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ05 Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Δ. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, την παρακάτω νεοδιόριστη εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:

 

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
723807 ΤΑΓΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕ04.04 ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ Β ΑΘΗΝΩΝ

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Ανακλήσεις τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ανακοινώθηκαν με Υπουργική απόφαση σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.116705/Ε2/26-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1sV4d0mHcNKFjmM8bBzq67r-NZe4TVTzK/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε