Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Εκλογών Αιρετών

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Εκλογών Αιρετών δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘ.

Η Ανακοινοποίηση αναφέρεται στην παρ. 2 ως προς τον ορισμό Γραμματέα των Εφορευτικών Επιτροπών και την υπογράφει Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Μαρία Δόκου

Η ανακοινοποίηση αναφέρεται στην εξής παράγραφο:

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται ο Γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Αναλυτικά όλο τό έγγραφο με την ανακοινοποίηση

 

«Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης»

 

Κατόπιν των με αριθμ. Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 (Β΄ 5131) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α΄186), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4738/2020 (Α΄207), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της προαναφερθείσας Υ.Α., οι εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά, με τη διαδικασία της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του π.δ. 1/2003.
  2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 17η Οκτωβρίου

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από:

α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές και

β) έναν εκπρόσωπο της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον εκπρόσωπο ορίζει η οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά μέλη.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυτής και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται ο Γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

  1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2022.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από: α) έναν Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και, σε περίπτωση έλλειψης, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) ή Δασκάλων (ΠΕ70) ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος, β) ένα μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, που υπηρετεί σε σχολική μονάδα ή δομή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του και γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής οργάνωσης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, από τα μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής, και ο Διαχειριστής ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται ο Γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, από μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ή από διοικητικούς, που υπηρετούν στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

 

  1. Οι πίνακες εκλογέων που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») κάθε εκλογέα, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρισμένα στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και μοναδικό κωδικό εκλογέα. Αποστέλλονται δε σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής. Ο μοναδικός κωδικός κάθε εκλογέα, αποτελείται από δώδεκα (12) ψηφία, εκ των οποίων τα επτά (7) πρώτα ψηφία είναι ο κωδικός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή, για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία είναι ο αύξων αριθμός κάθε εκλογέα, του οποίου προηγούνται τόσα μηδενικά, όσα απαιτούνται κατά περίπτωση προκειμένου τα εν λόγω ψηφία να μην ξεπερνούν τα πέντε (5).

Ειδικά, οι πίνακες εκλογέων που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1/2003, αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών.

  1. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται

Α. οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να προβούν στη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ μέχρι την Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022. Ταυτόχρονα καλούνται μέχρι την δωδεκάτη μεσημβρινή της ίδιας ημέρας να κοινοποιήσουν τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών (τακτικών και αναπληρωτών) των Εφορευτικών Επιτροπών της παρ. 2 στο Τμήμα Δ΄ – Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε. (email: stelexi@minedu.gov.gr.) και της παρ. 3 στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ (email: eep-evp@minedu.gov.gr) προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να λάβουν πληροφορίες και οδηγίες για τη λειτουργία του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ».

Β. οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ να καταρτίσουν τους πίνακες εκλογέων μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2022 και να τους αποστείλουν στους Προέδρους των οικείων Εφορευτικών Επιτροπών αυθημερόν.

  1. Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022:

α. Στον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για την εκλογή αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ,

β. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την εκλογή αιρετών μελών των ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ και

γ. Στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκλογή αιρετών μελών του ΚΥΣΠΕ, του ΚΥΣΔΕ και του ΚΥΣΕΕΠ (gengram.abe@minedu.gov.gr).

Οι αποδέκτες των υποψηφιοτήτων θα ανακηρύξουν τους υποψηφίους μέχρι τις 21-10-2022.

  1. Οι υποψήφιοι αιρετοί εκπρόσωποι για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να

διευκολυνθούν, μπορούν να απουσιάσουν από την υπηρεσία τους ως εξής: α. Οι υποψήφιοι για τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια πέντε (5) ημέρες.

β. Οι υποψήφιοι για τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια τρεις (3) ημέρες. γ. Οι υποψήφιοι για τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια δύο (2) ημέρες.

  1. Επισημαίνουμε:

α) τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του π.δ.1/2003 και ιδίως των άρθρων 19, 29, 30, 31, 34, 43, 44 και 45, όπως τροποποιήθηκαν ιδίως με το άρθρο 22 του ν. 4728/2020 (Α΄186).

β) Η αρχή της μυστικότητας της ψήφου έχει ως στόχο να προστατεύσει την γνησιότητα και αυθεντικότητα της ψηφοφορίας, διασφαλίζοντας το απόρρητο των επιλογών του εκλογικού σώματος. Το περιεχόμενο της ψήφου απαγορεύεται να γίνει γνωστό σε οποιονδήποτε άλλον, πέραν του ψηφοφόρου. Κάθε παράβαση της μυστικότητας της διαδικασίας προκαλεί νόθευση της βούλησης των εκλογέων.

Συνεπώς, κανείς από τους φορείς που εμπλέκονται στη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (υπάλληλοι των εκλογικών τμημάτων, μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ψηφοφόροι) δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδέσει συγκεκριμένες ψήφους με την ταυτότητα των ψηφοφόρων.

Δεδομένων των ανωτέρω, επισημαίνεται στις εφορευτικές επιτροπές ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δοθούν τα ονοματεπώνυμα των ψηφοφόρων. Υπάρχει ατομική ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία για την σωστή τήρηση του γενικού κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων και της κείμενης νομοθεσίας ευρύτερα.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου Εκλογών Αιρετών δημοσιοποίησε το ΥΠΑΙΘ ως προς τον ορισμό γραμματέα εφορευτικής επιτροπής

Ολόλκηρο το έγγραφο στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1ifF_esMEBCEWqqieZp7KE8pWaGGImj6F/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε