Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκά Σχολεία σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.  91155 /Η2/21-7-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που δημοσιεύει την Υπουργική απόφαση με θέμα:

«Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στον δευτεροβάθμιο κύκλο των Ευρωπαϊκών Σχολείων».

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει,
β) των παραγράφων 7, 8, και 9 του άρθρου 16, του Ν. 4415/2016 (Α΄159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) του Ν. 3025/2002 (Α΄ 148) «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων»,
δ) της αριθμ. 26754/H2/10-3-2022 (ΦΕΚ Β 1165 διόρθ.σφαλμ. ΦΕΚ Β 1300) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία»,
ε) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.:2011-04-D-14-en-14), όπως ισχύει.
2. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το Π.Δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 2/2021 (Α΄2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ.168/Υ1/8-1-2021 (Β′ 33) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή».
7. Την αριθμ. 37572/Γ1/3-4-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 254) Απόφαση «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
8. Την αριθμ. 119713/Η2/11-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΤ846ΜΤΛΗ-8ΚΓ) Υ.Α., με την οποία αποσπάσθηκε η Στέλλα Θεολόγου, κλάδου ΠΕ06, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.
9. Την αριθμ. 118766/Η2/10-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΚ046ΜΤΛΗ-Λ9Δ) Υ.Α., με την οποία αποσπάσθηκε ο Δημήτριος Κόλκας, κλάδου ΠΕ03, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ για τα σχολικά έτη 2020- 2021 και 2021-2022.
10. Την αριθμ. 120719/Η2/14-9-2020 (ΑΔΑ: 676Γ46ΜΤΛΗ-ΠΚΕ) Υ.Α., με την οποία αποσπάσθηκε η Μαρία Κολυμένου, κλάδου ΠΕ04.01, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες IV για τα σχολικά έτη 2020- 2021 και 2021-2022.
10. Την εισήγηση της Εθνικής Επιθεωρήτριας Δευτεροβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τις εκθέσεις αξιολόγησης των αναφερομένων στην απόφαση εκπαιδευτικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανανεώνουμε την απόσπαση των κάτωθι εκπαιδευτικών, για τρία (03) συνεχή σχολικά έτη, 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και τις θέτουμε στην αρμοδιότητα των Διευθυντών των Ευρωπαϊκών Σχολείων για όλες τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και της Εθνικής Επιθεωρήτριας Δευτεροβάθμιου Κύκλου για την παιδαγωγική αξιολόγηση, ως εξής:

1. Ανανέωση απόσπασης της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής, Στέλλας Θεολόγου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ροδόπης, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι.

2. Ανανέωση απόσπασης του εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών, Δημητρίου Κόλκα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙΙΙ.

3. Ανανέωση απόσπασης της εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών, Μαρίας Κολυμένου, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες ΙV.

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών Ευρωπαϊκά Σχολεία σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.  91155 /Η2/21-7-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ που δημοσιεύει την Υπουργική απόφαση με θέμα:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%9B546%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-1%CE%9D8?inline=true

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε