Αναπλήρωση διευθυντών αναζήτηση νομοθεσίας

Αναπλήρωση διευθυντών αναζήτηση νομοθεσίας

Για μια ακόμη φορά το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποδεικνύει με τις πράξεις του την παντελή έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των επιτελών και προϊσταμένων αυτού.

2021:

την 5η Αυγούστου 2021, δημοσιεύεται το υπ’ αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/ 5-8-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ (υπογραφή Δόκου) με θέμα:

« Γνωστοποίηση ΦΕΚ »

όπου η τελευταία παράγραφος του εγγράφου αναφέρει τα εξής:

«Για την εφαρμογή των ανωτέρω (εννοεί τα της παραγράφου 9), απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε ́ του ν. 1566/1985 (Α ́ 167)».

 

Και έτσι από 1η Σεπτεμβρίου 2021 η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων,  όπου εμφανίστηκαν κενές ή κενούμενες θέσεις λόγω παραίτησης ή λόγω συνταξιοδότησης των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, καλύφθηκαν με αναπληρωτές διευθυντές και υποδιευθυντές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του νόμου 1566/85 που προσδιορίζονταν με το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

 

2022:

Την 22α Ιουνίου 2022 αποστέλλεται από το ΥΠΑΙΘ η υπ’ αριθμ. Φ.361.22 / 7 / 77068 / Ε3/22-06-2022 εγκύκλιος (υπογραφή Δόκου) που προσδιορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων λόγω δημιουργίας κενής ή κενούμενης θέσης.

Αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος:

“…Το δεύτερο εδάφιο της προαναφερόμενης παραγράφου τροποποιήθηκε με την παρ. 17 της Δ/5716/88 (ΦΕΚ Β 217). Απ.Υπ. Υγείας, και το εδ. Ε της παρ. 1 άρθ. 16 ν. 1824/88, που κύρωσε την άνω Απ.Δ/5716/88) και ισχύει ως ακολούθως…”

Η ίδια προϊσταμένη εντός ενός έτους αποφάσισε ότι δεν ισχύει ο Νόμος 1566/85 αλλά ο νόμος 1824/88 για την αναπλήρωση διευθυντή σχολικής μονάδας.

 

Και σε Δεκαπέντε (15) ημέρες το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλάζει ρότα:

Την 5η Ιουλίου 2022 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο νομοσχέδιο με θέμα:

«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Η παράγραφος 3 του άρθρου 373 με θέμα:
Παράταση άσκησης καθηκόντων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Αναφέρει τα εξής:

3. Μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4823/2021, κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπεύθυνων τομέων των Ε.Κ. πληρούνται με αναπλήρωση κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ε’ του άρθρου 11, περί αναπλήρωσης, του ν. 1566/1985 (Α’ 167).

 

Δηλαδή:

 

Νομοθεσία για την Αναπλήρωση Διευθυντών σχολικών μονάδων Υπογράφων/ουσα Κατηγορία έγγραφου
5 Αυγούστου 2021 Νόμος 1566/1985 Δόκου Εγκύκλιος
26 Ιουνίου 2022  Νόμος 1824/88 Δόκου Εγκύκλιος
5 Ιουλίου 2022 Νόμος 1566/1985 Υπουργός Νομοσχέδιο

 

Προφανέστατα τα ανωτέρω δεν αποτελούν παράδειγμα άσκηση διοίκησης, υπόδειγμα ψηφιακής διακυβέρνησης, ορθής και αγαστής επικοινωνίας μεταξύ των επιτελών του ΥΠΑΙΘ.

Αντιθέτως δηλώνουν την παντελή έλλειψη επικονωνίας, γνώσεως και πρόχειρης εργασίας θεωρόντας τους εκπαιδευτικούς ως πολίτες μειωμένης αντίληψης και κρίσης.

Αναπλήρωση διευθυντών αναζήτηση νομοθεσίας στην παραζάλη των θεωρητικά ασκούντων διοίκηση στο ΥΠΑΙΘ.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε