Αναπλήρωση Διευθυντών 1988 Vs 2020: 2-0

Αναπλήρωση Διευθυντών 1988 Vs 2020: 2-0

Δεύτερη σχολική χρονιά με τους ορισμένους αναπληρωτές για διευθυντές σχολικών μονάδων…

 

Περιδιαβαίνοντας στο χρόνο,  στη νομοθεσία, στις υπουργικές αποφάσεις, στις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων.

 2017:

Τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2017 σύμφωνα με το νόμο 4473/2017

«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»

τα κατά τόπους διευρυμένα υπηρεσιακά συμβούλια προέβησαν στην επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων.

Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του Νόμου 4473/2017 αναφέρει τα εξής:

«Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους».

 Συνεπώς, η θητεία των επιλεγέντων διευθυντών σχολικών μονάδων έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί την 31η Ιουλίου 2020,  ο δε αξιολογικός πίνακας επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων να έχει λήξει την 31η Ιουλίου 2020!

Και αυτό, διότι ο προγραμματισμός της τότε πολιτικής ηγεσίας ήταν να υπάρξει επιλογή στελεχών εκπαίδευσης το καλοκαίρι του 2020 με τον νόμο  4547/2018, βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης.

Πάντοτε, όταν πραγματοποιείται αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας, αλλάζει και το πλαίσιο επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, πολύ δε περισσότερο με την αλλαγή της κυβέρνησης. Η εκπαιδευτική κοινότητα περιμένει την ανακοίνωση νέου νόμου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Τα χρόνια κυλούν και αντ’ αυτού…..

2020:

Την 12η Ιουνίου 2020 δημοσιεύεται ο νόμος 4692/2020 στο ΦΕΚ 111, τεύχος Α.

Στο άρθρο 52 του 4692/2020 αναφέρονται τα εξής:

«Στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, των οποίων έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει η θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της, έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών».

 

Το δε άρθρο 53 του ν.4692/2020 αναφέρει τα εξής:

«Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία λήγει την 31η Ιουλίου 2020, παρατείνεται έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»

 

Δηλαδή, το καλοκαίρι του 2020 νομοθετείται η παράταση της θητείας των διευθυντών και  υποδιευθυντών και η παράταση της ισχύος των τελικών πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.

 

2021:

Η εκπαιδευτική κοινότητα περιμένει την ανακοίνωση του νέου νόμου επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Πράγματι, ανακοινώνεται νέος νόμος, 4823/2021 στο ΦΕΚ 136 τεύχος Α, επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, την 3η Αυγούστου 2021 με θέμα:

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

 

Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 232 του Κεφαλαίου Β΄ με θέμα μεταβατικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

«8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  1. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός εκείνων που αφορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής των εν λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του δεύτερου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να επιλέγουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αφότου συγκροτηθούν τα συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος».

Εντός δύο ημερών, την 5η Αυγούστου 2021, δημοσιεύεται το υπ’ αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/ 5-8-2021 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα:

« Γνωστοποίηση ΦΕΚ »

όπου η τελευταία παράγραφος του εγγράφου αναφέρει τα εξής:

«Για την εφαρμογή των ανωτέρω (εννοεί τα της παραγράφου 9), απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί. Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε ́ του ν. 1566/1985 (Α ́ 167)».

 

Και έτσι από 1η Σεπτεμβρίου 2021 η επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων,  όπου εμφανίστηκαν κενές ή κενούμενες θέσεις λόγω παραίτησης ή λόγω συνταξιοδότησης των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, καλύφθηκαν με αναπληρωτές διευθυντές και υποδιευθυντές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα του νόμου 1566/85 που προσδιορίζονταν με το παραπάνω έγγραφο του ΥΠΑΙΘ.

 

2022:

Την 22α Ιουνίου 2022 αποστέλλεται από το ΥΠΑΙΘ η υπ’ αριθμ. Φ.361.22 / 7 / 77068 / Ε3/22-06-2022 εγκύκλιος που προσδιορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης των διευθυντών των σχολικών μονάδων λόγω δημιουργίας κενής ή κενούμενης θέσης.

 

Δηλαδή, η θητεία των επιλεγέντων διευθυντών σχολικών μονάδων αντί για τρία χρόνια έφθασε αισίως τα πέντε έτη, με δύο χρόνια παράταση θητείας.

Η δε αναπλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων βασίζεται σε νόμο του 1985 και του 1988.

Η εγκύκλιος που έστειλε το ΥΠΑΙΘ τον Αύγουστο του 2021 μνημόνευε μόνον τον νόμο 1566/85 για την αναπλήρωση των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, το υπουργείο Παιδείας ανακαλύπτει ότι υπάρχει και άλλος νόμος μεταγενέστερος του 1985, που μνημονεύει άλλον τρόπο αναπλήρωσης των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων!

Τι έχει να πει η λαλίστατη υπουργός Παιδείας ‒που δε διστάζει οποιαδήποτε  στιγμή να απαξιώνει τους εκπαιδευτικούς‒ για τις υπηρεσίες της και τους προϊσταμένους αυτών, που το προηγούμενο έτος κατηύθυναν τον ορισμό των αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων ελλιπώς, με παρελθόντα και μη ισχύοντα νόμο;

 

Με βάση όλα τα ανωτέρω:

Η θητεία των αναπληρωτών διευθυντών-υποδιευθυντών σχολικών μονάδων που τοποθετήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2021 λήγει:

  • Με τη λήξη του σχολικού έτους, δηλαδή την 31η Αυγούστου 2022, εφόσον ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΔΕ, όπου ασκούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα.
  • Με τη λήξη του διδακτικού έτους, δηλαδή την 30η Ιουνίου 2022, εφόσον ανήκουν οργανικά σε άλλο ΠΥΣΔΕ από αυτό που ασκούν τα διευθυντικά τους καθήκοντα ή έχουν μετατεθεί ή είναι αναπληρωτές.

 

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2022, δηλαδή με την έναρξη του σχολικού έτους, οι κατά τόπους ΔΔΕ θα πρέπει να προβούν στην εκ νέου τοποθέτηση αναπληρωτών διευθυντών-υποδιευθυντών στις κενές ή κενούμενες θέσεις που θα παρουσιαστούν και, προφανώς, θα είναι περισσότερες από εκείνες του Σεπτεμβρίου του 2021. Τέλος, για το χρονικό διάστημα που ο εκπαιδευτικός έχει τοποθετηθεί ως αναπληρωτής διευθυντής ή υποδιευθυντής θα λαμβάνει και το αντίστοιχο επιμίσθιο της θέσης ευθύνης που κατέχει.

 

Το συμπέρασμα ύστερα από όλα αυτά είναι η πλήρης ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ να νομοθετήσει εγκαίρως, να οργανώσει με επιτυχία και να πραγματοποιήσει δικαίως και με προγραμματισμό την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, και στην προκειμένη περίπτωση διευθυντών σχολικών μονάδων!

Ειλικρινά, θεωρεί η νομικός του υπουργείου παιδείας ότι ασκεί διοίκηση; Δύο χρόνια με αναπληρωτές διευθυντές σχολικών μονάδων; Και καμαρώνει και επαίρεται και διαφημίζει εαυτήν για την «επιτυχία» της;

Αναπλήρωση Διευθυντών 1988 Vs 2020: 2-0. Δυστυχώς σε πλήρη αποδιοργάνωση η επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε