Αναπληρωτές ΕΕΠ για ΣΔΕΥ – ΚΕΔΑΣΥ 2022

Αναπληρωτές ΕΕΠ για ΣΔΕΥ – ΚΕΔΑΣΥ 2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 105896/Ε4/01-09-2022 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ έχοντας ως θέμα:

Πρόσληψη 1.461 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» (με κωδικό ΟΠΣ: 5184992) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αναφέρει το έγγραφο:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε ́ του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α ́ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α ́ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθ. πρωτ. 100548/ΓΔ5/13-8-2021 (ΦΕΚ 3785 Β ́) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα:
«Διαδικασία σύναψης ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»
7. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β ́ 3344, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».
9. Την προκήρυξη 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
10. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
11. Την αριθ. πρωτ. 80473/11-8-2022 (ΑΔΑ: ΡΦΦΟ46ΜΤΛΡ-Θ7Φ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184992, στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως τροποποιείται και ισχύει.
12. Την αριθ. πρωτ. 103829/Ε4/26-8-2022 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για την Α ́ φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».
13. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης.

Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών/τριων με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ: 5184992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΕΣΠΑ 2014-2020:

Α. για τη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

74 ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,

291 ΠΕ23-Ψυχολόγων,

19 ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,

42 ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και

294 ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Α.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία

από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 απευθείας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. πρόσληψής τους μέχρι και τις 30/6/2023,

οπότε και η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13).

Β. για τη στελέχωση των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

358 ΠΕ23-Ψυχολόγων και

383 ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα Β.

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία

από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022

απευθείας στη σχολική μονάδα-έδρα του Σ.Δ.Ε.Υ. στο οποίο τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης

μέχρι και τις 30/6/2023,

οπότε και η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́ 13).
Για εξαιρετικούς λόγους οι προσλαμβανόμενοι σε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορούν να προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας αντί της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. και στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

 

Αναπληρωτές ΕΕΠ για ΣΔΕΥ – ΚΕΔΑΣΥ 2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 105896/Ε4/01-09-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dMiGhui4nF6Wd9gPPRL1pbZRghh1WOeq/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε