Αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ για ΣΜΕΑΕ ΤΕ 2022

Αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ για ΣΜΕΑΕ ΤΕ 2022 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ με το υπ΄αριθμ.: 105770/Ε4/01-09-2022 έγγραφό του και έχοντας ως θέμα:

Πρόσληψη 1.475 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023» (2022ΣΕ44520000) για το διδακτικό έτος 2022-2023

Μεταξύ άλλων αναφέρει το έγγραφο:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε ́ του ν. 4589/2019 (Α ́ 13) και ιδίως του άρθρου 63, όπως τροποποιείται και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων» του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το Π.Δ. 81/2019 (Α ́ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5. Το Π.Δ. 84/2019 (Α ́ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθ. πρωτ. 94763/Γ2/8-6-2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) υπουργική απόφαση με θέμα:
«Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β ́ 3344 – ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)».

Τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 23) και 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) του ΑΣΕΠ.
9. Τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25,ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
10. Τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.
11. Την αριθ. πρωτ. 79183/5-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΛΚ46ΜΤΛΡ-ΠΕ3) Υ.Α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2022 του Έργου «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022- 2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000, στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ, όπως
τροποποιείται και ισχύει.
12. Την αριθ. πρωτ. 103829/Ε4/26-8-2022 Εγκριτική Πράξη με θέμα: «Έγκριση του αριθμού των προς πλήρωση λειτουργικών κενών ανά κλάδο και εκπαιδευτική δομή για την Α ́ φάση προσλήψεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ διδ. έτους 2022-2023».
13. Τις αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκλησης.

Αποφασίζουμε

Προσλαμβάνουμε

166 ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου,

7 ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων,

169 ΠΕ23-Ψυχολόγων,

162 ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών,

131 ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών,

119 ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών,

157 ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και

564 ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000 και τίτλο «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό
έτος 2022-2023», όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ακολουθεί ο πίνακας

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία

από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 στη σχολική μονάδα (ΣΜΕΑΕ)

στην οποία τοποθετούνται με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023 για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α ́13).

 

Αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ για ΣΜΕΑΕ ΤΕ 2022 ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΙΘ με το υπ΄αριθμ.: 105770/Ε4/01-09-2022 έγγραφό του και βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1PBl8aCxIM-_SoaCON-6YwPe9-kWXVWpm/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε