Αναπληρωτές Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Αναπληρωτές Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση, με θέμα

« Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης »

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 46 του Ν. 4823/2021 (A΄ 136).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 18/2018 (Α΄31)
3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
6. Την αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-7-2022 υπουργική απόφαση τοποθέτησης Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π).
7. Την αριθμ. Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 υπουργική απόφαση τοποθέτησης Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης (ΑΔΑ: ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3).
8. Την αριθμ. Φ.350.2/70/132054/Ε3/27-8-2019 υπουργική απόφαση τοποθέτησης της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Ω8Π44653ΠΣ-ΟΤΥ).
9. Τις σχετικές γνώμες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής τον κ. Κάππο Ιωάννη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας,
2. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Θεσσαλίας την κ. Ζιάκα Βασιλική, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας,
3. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας τον κ. Μπαχαράκη Θωμά, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας,
4. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου τον κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου,
5. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου την κ. Μπέση Μαρίνα, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας,
6. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας την κ. Παπαδοπούλου Δέσποινα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας,
7. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας τον κ. Δελέγκο Νικόλαο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας,
8. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου την κ Λιακοπούλου Ευστρατία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας,
9. Ορίζουμε αναπληρώτρια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης την κ. Κοσμίδου Μαριγούλα, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης,
10. Ορίζουμε αναπληρώτρια της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου την κ. Στρατάκη-Συβρή Αικατερίνη, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου,
11. Ορίζουμε αναπληρωτή της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας τον κ. Σπαλιώρα Κωνσταντίνο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας,
12. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης τον κ. Κατσαγκόλη Αθανάσιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου,
13. Ορίζουμε αναπληρωτή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων τον κ. Αλαμάνο Χαρίλαο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας.

Οι ανωτέρω αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.

Αναπληρωτές Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ορίστηκαν με την υπ΄αριθμ. Φ.350.2/12/95133/Ε3/29-07-2022 Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή αποτυπώνεται παρακάτω:

https://drive.google.com/file/d/1jPtutns-kwrpxkXmmdi7aeGZ3hOJs1XH/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε