Αντιστοίχιση Κλάδων ΥΠΑΙΘ με οριζόμενους ΠΔ 82_2022

Αντιστοίχιση Κλάδων ΥΠΑΙΘ με οριζόμενους ΠΔ 82_2022 ανακοινώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27548/Ν4/10-3-2023 πράξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1876/24.03.2023 στις 27.03.2023


ΠΡΑΞΗ

αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων όσον αφορά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)» (Α΄232),

γ) του π.δ. 18/18 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

 1. Την αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/123/16135/Β1/13-2-2023 εισήγηση Γ.Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), σύμφωνα με την οποία από την πράξη αντιστοίχισης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ

Αποφασίζουμε

 την αντιστοίχιση των κάτωθι κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, όπως περιλαμβάνονται στο π.δ. 18/18 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,   με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β΄ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

1292

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

1292

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

 

249

 

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-

HARDWARE)

 

235

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

 

(HARDWARE)
ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

 

11

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

639 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

639
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

243

 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(SOFTWARE Ή HARDWARE)

 

243

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ  

1

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  

1

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

1510

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

1510

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

82

 

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

82

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 10
 

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

 

10

 

ΔΕ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ

 

10

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

4

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

4

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

 

1063

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΚΛΗΤΗΡΩΝ

 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

 

1063

 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός

θέσεων

ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός

θέσεων

ΠΕ ΔΙΟΙΚ

(προσωρινός κλάδος)

259 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 259
 

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(προσωρινός κλάδος)

 

 

36

 

 

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE- HARDWARE)

 

33

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)

 

3

 

2.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΤΕ ΔΙΟΙΚ

(προσωρινός κλάδος)

17 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 17

 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΔΕ ΔΙΟΙΚ

(προσωρινός κλάδος)

4 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
 

ΔΕ ΤΕΧΝ

(προσωρινός κλάδος)

 

2

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Π.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

61

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

61

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

3

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-

HARDWARE)

 

3

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Τ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός

θέσεων

ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

45

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

45

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Δ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός

θέσεων

ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

292

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

292

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

7

 

ΔΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

7

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 

2

 

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Υ.Ε.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 85/2022
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων
 

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

1

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

1

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

 

42

ΥΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ- ΚΛΗΤΗΡΩΝ

 

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ

 

42

 

Οι παρακάτω δεσμευμένες προς πλήρωση με διορισμό ή πρόσληψη ή μετάταξη οργανικές θέσεις των κλάδων που περιλαμβάνονται στο π.δ. 18/18 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», οι οποίες περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β΄ του π.δ. 85/2022, και οι οποίες ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΟΝΤΑΙ σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30-12-2022 εγκύκλιο, παραμένουν ως έχουν μέχρι την πλήρωσή τους:

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 85

 

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 29

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 122
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 39

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 247
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 14
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αριθμός θέσεων
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 70

 

Οι παρακάτω προσωρινοί κλάδοι, καθώς και οι λοιποί υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο π.δ. 18/18 (31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες αντιστοίχισης του Παραρτήματος Β΄ του π.δ. 85/2022, παραμένουν ως έχουν:

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων
ΔΕ ΤΕΧΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΛΑΔΟΣ) 6

 

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
ΚΛΑΔΟΣ Αριθμός θέσεων
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1

Αντιστοίχιση Κλάδων ΥΠΑΙΘ με οριζόμενους ΠΔ 82_2022 ανακοινώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 27548/Ν4/10-3-2023 πράξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1876/24.03.2023 στις 27.03.2023


ΠΡΑΞΗ

αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων όσον αφορά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1eMBNKo4Ea3Ek5hCNJomKPI-X_b9uUEdl/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε