Αποζημίωση εκπαιδευτικών Πειραματικά Σχολεία

Αποζημίωση εκπαιδευτικών Πειραματικά Σχολεία και άλλα θέματα που άπτονται της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομοθετήθηκαν με τον νόμο 4917/2022 (ΦΕΚ 67/Α/31-3-2022).

Τα άρθρα που αφορούν το υπουργείο παιδείας είναι τα εξής:

Άρθρο εξηκοστό δεύτερο

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2740/1999

Άρθρο εξηκοστό τρίτο

Μεταβατικές διατάξεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής -Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4653/2020

Άρθρο εξηκοστό τέταρτο

Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις πανελλαδικές εξετάσεις – Τροποποίηση άρθρου 234 ν. 4823/2021

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο

Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Άρθρο εξηκοστό πέμπτο
Αποζημίωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 21 ν. 4354/2015

Στην παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί της έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό αποζημίωσης για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης / αναβαθμολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων εξετάσεων, καθώς και στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις, α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, αα) με την προσθήκη πρόβλεψης για καθορισμό αποζημίωσης και για την περίπτωση της διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αβ) με την κατάργηση της πρόβλεψης για έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης το αργότερο έως 31.12.2016 και γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) καταργείται το δεύτερο εδάφιο, γ) στο τρίτο εδάφιο γίνονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 4 του άρθρου 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) εξετάσεων ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) εξετάσεων ελληνομάθειας, δ) εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και ε) εξετάσεων για την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και κληρώσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία

(ΠΕΙ.Σ.), καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3».

Άρθρο εξηκοστό έκτο

Ρυθμίσεις για τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1_aBRmyBDirO7hpuEF07oQtJInoY78vwC/view?usp=sharing

Ο νόμος 4917/2022 (ΦΕΚ 67/Α/31-3-2022)

Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε