Απολογισμός Προγραμμάτων Δράσεων σχολικού έτους 2021-2022

Απολογισμός Προγραμμάτων Δράσεων 2021-2022 ζητά το ΥΠΑΙΘ με την υπ΄αριθμ. Φ.11/74657/Δ7/17-06-2022 εγκύκλιό του.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2021-2022, παρακαλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Ε.,Δ.Ε. της χώρας, να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, στην  ηλεκτρονική Δ/νση: disedu@minedu. gov .gr, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022, τα αρχεία απολογισμού για το τρέχον σχολικό έτος των:
α) Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (συν. 1, 2, 3).
β) Δράσεων Υπευθύνων (συν. 4, 5, 6) που υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον διδακτικό έτος στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι Υπεύθυνοι Π.Ε.,Α.Υ.,Π.Θ./Σ.Δ., κατόπιν επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνουν τα ακόλουθα αρχεία:
 Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης το 1ο και 4ο συνημμένο αρχείο
 Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας το 2ο και 5ο συνημμένο αρχείο
 Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων το 3ο και 6ο συνημμένο αρχείο
 Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων συμπληρώνουν και τα έξι συνημμένα αρχεία.

Σημειώνεται ότι τα συνημμένα αρχεία τα οποία αποστέλλονται προς συμπλήρωση έχουν συγκεκριμένες θεματικές, ενότητες, στήλες και πεδία που δεν πρέπει να τροποποιούνται για την διευκόλυνση όλων των εμπλεκομένων σε αυτή την διαδικασία.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα απολογιστικά στοιχεία εφαρμογής των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.) και τα αποθηκεύουν σε συγκεντρωτικό φάκελο με διακριτό αρχείο ανά Σχολική Δραστηριότητα (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.), π.χ. ο φάκελος απολογισμού των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας ονομάζεται «Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας _Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων» και περιέχει τρία αρχεία:

«Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Απολογισμός Προγραμμάτων Π.Ε.», «Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Απολογισμός Προγραμμάτων Α.Υ.» και

«Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Απολογισμός Προγραμμάτων Π.Θ.».

Αναφορικά με τις δράσεις των Υπεύθυνων Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ./Σ.Δ., οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. αποτυπώνουν τις ανωτέρω δράσεις σε συγκεντρωτικό φάκελο με διακριτό αρχείο ανά Σχολική Δραστηριότητα (Π.Ε., Α.Υ., Π.Θ.), π.χ. ο φάκελος απολογισμού των Δράσεων των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α ́ Αθήνας ονομάζεται «Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Δράσεις Υπευθύνων» και
περιέχει τρία αρχεία: «Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Δράσεις Υπεύθυνου Π.Ε.», «Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Δράσεις Υπεύθυνου Α.Υ.» και «Δ.Π.Ε. Α ́ Αθήνας_ Δράσεις Υπεύθυνου Π.Θ.».
Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 Αποτυπώνουν τα στοιχεία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς τους συγκεντρωτικά στα συνημμένα αρχεία excel.
 Αποθηκεύουν τα αρχεία σε φακέλους, τους οποίους ονομάζουν ανά περίπτωση όπως αναφέρεται στο ακόλουθο παράδειγμα: Π.Δ.Ε. Αττικής _ Π.Ε., Π.Δ.Ε. Αττικής _ Α.Υ., Π.Δ.Ε. Αττικής _ Π.Θ., _Σ.Δ..
 Αποστέλλουν ηλεκτρονικά τους ανωτέρω φακέλους με τους τελικούς συγκεντρωτικούς πίνακες στην ηλεκτρονική διεύθυνση disedu@minedu.gov.gr της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με την ένδειξη «ΠΣΔ_ΠΔΕ… … …» έως την Παρασκευή 8 Ιουλίου
2022.

Απολογισμός Προγραμμάτων Δράσεων 2021-2022 ζητά το ΥΠΑΙΘ με την υπ΄αριθμ. Φ.11/74657/Δ7/17-06-2022 εγκύκλιό του που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1fCFJd5xUecsCHlj0G0gpHCiXgf16U5CK/view?usp=sharing

και θέμα:

«Απολογισμός Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων και Δράσεων Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2021-2022»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε