Αποσπάσεις Ανακλήσεις σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ 2022-2023

Αποσπάσεις Ανακλήσεις σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ 2022-2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 97078/Ε2/02-08-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

Αναφέρει το έγγραφο:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),

β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),

ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),

στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),

ζ) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
 2. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 3. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 6. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
 7. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
 1. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
 2. Την με αριθ. πρωτ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ,
 3. Την 16η/ 2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,

Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

 

Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 83226/Ε2/06-07-2022 ΥΑ, κατά το μέρος που αφορά τις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1  

706720

 

ΑΝΥΦΑΝΤΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ03

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

2  

708975

 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΠΕ78

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

3  

706235

 

ΓΚΟΥΦΑ

 

ΚΑΝΕΛΛΑ

 

ΠΕ02

 

ΧΙΟΣ

 

ΚΕΔΑΣΥ ΧΙΟΥ

 

4

 

709128

 

ΚΑΡΑΛΗΣ

 

ΦΟΙΒΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

 

ΡΕΘΥΜΝΟ

5  

706743

 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

ΠΕ03

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

6

 

708976

 

ΚΟΥΛΟΥΝΤΖΙΟΥ

 

ΑΓΛΑΪΑ

 

ΠΕ78

 

ΞΑΝΘΗ

 

ΤΡΙΚΑΛΑ

7  

709405

 

ΛΙΒΕΡΤΖΙΔΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΠΕ89.02

 

ΗΜΑΘΙΑ

 

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

8

 

206696

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΠΕ02

ΚΕΔΑΣΥ 1o Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
9  

706246

 

ΜΠΟΝΤΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

ΔΡΑΜΑ

 

ΚΕΔΑΣΥ ΣΕΡΡΩΝ

10  

706475

 

ΝΤΟΥΤΣΙΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 

ΤΡΙΚΑΛΑ

11  

709338

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

 

ΠΕ88.04

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

 

12

 

706357

 

ΠΕΖΕΡΙΔΗ

 

ΜΑΡΙΑ

 

ΠΕ02

 

Δ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΔΑΣΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

13

 

706430

 

ΠΟΛΥΣΤΗΡΙΑΔΟΥ

 

ΜΑΡΘΑ

 

ΠΕ02

 

ΔΡΑΜΑ

 

ΧΙΟΣ

14  

706396

 

ΣΑΜΣΑΡΗ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

ΑΡΤΑ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

15  

197545

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ –

ΤΑΦΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΑ

 

ΠΕ02

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
 

16

 

709149

 

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΛΙΟΣΚΑΣ

 

ΒΑΪΟΣ

 

ΠΕ86

 

ΞΑΝΘΗ

 

ΕΒΡΟΣ

Β. Αποσπούμε σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α/Α/ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1  

706616

 

ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΕ03

 

ΧΙΟΣ

 

Γ ΑΘΗΝΩΝ

2 709232 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ88.01 ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ
3  

709410

 

ΜΙΣΣΙΟΥ

 

ΑΛΕΞΙΑ

 

ΤΕ01.13

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

4  

709373

 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

 

ΠΕ88.05

 

ΡΟΔΟΠΗ

 

ΔΡΑΜΑ

5 706913 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ ΛΕΥΚΗ ΠΕ04.04 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΑΘΗΝΩΝ
6  

700633

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΛΛΗ

 

ΠΕ02

 

Β ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΔΑΣΥ 2o Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
7  

706291

 

ΣΤΡΟΥΛΙΑ

 

ΕΛΕΝΗ

 

ΠΕ02

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

8  

704682

 

ΣΚΡΙΜΠΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ

 

ΠΕ04.01

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

9  

196579

 

ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ-ΛΙΑΚΟΥ

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 

ΠΕ78

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΣΑΜΟΥ

10  

706981

 

ΤΣΕΛΙΟΥ

 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

 

ΠΕ04.01

 

Β ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

Α ΑΘΗΝΩΝ

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ’όπου ανακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ενδιαφερόμενους.

Αποσπάσεις Ανακλήσεις σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ 2022-2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 97078/Ε2/02-08-2022 Υπουργική Απόφαση με θέμα:

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023. 

Η υπουργική απόφαση στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/12Wh8dRTwAmwcGabhmgUpXFngqEm12Th8/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε