Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προσδιορίζονται από την παράγραφο 7 του άρθρου 46 του νόμου 2413/1996.

Αναφέρει η παράγραφος 7 του άρθρου 46 του Νόμου 2413/1996:

Άρθρο 46 

Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

7. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εκλέγονται

 • νομάρχες,
 • πρόεδροι κοινοτήτων,
 • νομαρχιακοί,
 • δημοτικοί και
 • κοινοτικοί σύμβουλοι,

εφόσον υπηρετούν σε άλλο νομό, δήμο ή κοινότητα,

αποσπώνται μετά από αίτησή τους

σε αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση της έδρας, της περιοχής που έχουν εκλεγεί και

αν αυτό δεν είναι δυνατόν, σε υπηρεσία ή θέση όμορης περιοχής.”

 

7. Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.

 

Προσδιορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4071/2012

2. Η παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«7.

 • Δημόσιοι υπάλληλοι ή
 • υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή
 • υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή
 • άλλων επιχειρήσεων

τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν,

εκλεγόμενοι

 • δήμαρχοι,
 • δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και
 • πρόεδροι και
 • τα μέλη
 • δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή
 • εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων,

διαρκούσης της θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον οποίο έχουν εκλεγεί.

Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου δήμου

μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση,

μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς το δήμο όπου εξελέγησαν.

Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.»

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε