Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-2023

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-2023  ανακοινώθηκαν με Υπουργική απόφαση σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.116676/Ε2/26-09-2022 και έχοντας ως θέμα:

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ για το έτος 2022-2023.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199),

β) του άρθρου 16 κεφ. Γ΄παρ.5 του ν.1566/1985 (Α΄167),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 και των παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

δ) του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78),

ε) των άρθρων 6, 7, 8, 9 του ν.4547/2018 (Α΄102),

στ) της παρ. 17 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθ. Ενενηκοστού τέταρτου του ν. 4812/2021 (Α΄110),

ζ) τα άρθρα 11, 13, 15 και την παρ. 8 του άρθρου 231 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021).

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/1996 (45 Α’), όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 100/1997, Π.Δ. 39/1998. Το Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α’),
 2. To Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 3. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 4. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123Α΄)«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 5. Τις διατάξεις του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».
 6. Την με αριθ. πρωτ. 38342/E2/04-04-2022 (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023»,
 7. Την με αριθ. πρωτ. 68172/Ε2/02-06-2022 εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργικά κενά εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-23»,
 8. Την 19η/2022 Πράξη του ΚΥΣΔΕ,
 9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

 

 1. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

Α/Α Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
1 706897 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ04.05 ΠΕΛΛΑ ΗΜΑΘΙΑ
2 709070 ΒΑΓΕΝΑ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕ80 ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
3 709322 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΕ88.04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4 709402 ΖΑΧΙΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ89.02 ΣΕΡΡΕΣ Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 709298 ΛΑΠΠΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΕ88.02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑ

 

 1. Αποσπούμε από 21-12-2022,για το διδακτικό έτος 2022-2023, κατά προτεραιότητα, με αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

 

 

ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
703073 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ 03 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Β ΑΘΗΝΩΝ

 

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ 2022-2023 ανακοινώθηκαν με Υπουργική απόφαση σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.116676/Ε2/26-09-2022 που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1dfwN72XRblI_EGje48w9x9xEdIbL9Bbr/view?usp=sharing

 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε