Αποσπάσεις στην Εκκλησία της Ελλάδος 2022-2023

Αποσπάσεις στην Εκκλησία της Ελλάδος 2022-2023 ανακοίνωσε την 5η Ιουλίου 2022 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την υπ΄αριθμ. 82326/Ε2 απόφαση της Υπουργού κυρίας Κεραμέως Νίκης.

Το θέμα της υπουργικής απόφασης:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2022-23.

 

Το έγγραφο αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Αρχικά αναφέρει τα σχετικά σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι αποσπάσεις

1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Γ΄, παρ.6.του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 6 του Ν.2740/99 (ΦΕΚ186τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224τΑ΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78τΑ΄)
4. Τα Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 38346/E2/04.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΡΝ46ΜΤΛΗ-ΠΣΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων
6. Τις προτάσεις αποσπάσεων, όπως μας διαβιβάστηκαν με το από 23.06.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
7. Τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Και αναφέρονται τα στοιχεία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών και ο φορέας απόσπασής τους.

Και τέλος ολοκληρώνεται η απόφαση με την πρόταση.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Αποσπάσεις στην Εκκλησία της Ελλάδος 2022-2023, αναλυτικά ολόκληρη η υπουργική απόφαση που αναφέρεται στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1WxHlgZxr7fBh5MQO4zhdz4aWUHpwRBxH/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε