Αποσπασμένοι ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022

Αποσπασμένοι ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022

Με το υπ’ αριθμ.  83242/Ε2/06-7-2022 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιοποίησε την υπουργική απόφαση της Υπουργού με θέμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αφού αναφέρει τα σχετικά με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι αποσπάσεις αναφέρει τα εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α.

Αποσπούμε, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Οι κατά προτεραιότητα αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι τετρακόσιοι εξήντα τρεις (463)

Β.

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177), ως ακολούθως:

Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) ανέρχονται στους ενενήντα οκτώ (98).

Είναι οι εκπαιδευτικοί που είναι νεοδιόριστοι και διάγουν το δεύτερο έτος διορισμού τους και εμπίπτουν σε ορισμένες κατηγορίες που προσδιορίζει το άρθρο 42 του Νόμου 4722/2020.

Γ.

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους ανέρχονται στους πενήντα (50).

Δ.

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται με βάση τα μόρια απόσπασής τους είναι χίλιοι τετρακόσιοι είκοσι (1420).

 

Ολοκληρώνεται η υπουργική απόφαση με τα εξής:

Οι εκπαιδευτικοί που σημειώνονται με την ένδειξη «Α/θμια» στον παραπάνω πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της απόσπασης, προκειμένου εν συνεχεία να διατεθούν στην αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών οργανικής των εκπαιδευτικών να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών απόσπασης παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στις Διευθύνσεις της οργανικής τους θέσης.

Αποσπασμένοι ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2022 αναγράφονται στην Υπουργική απόφαση που βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1R48dyXx0pgpDRDTPjfvI5BfSOasxJem1/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε