Αποσπασμένοι σε ΚΕΔΑΣΥ – ΣΜΕΑΕ 2022

Αποσπασμένοι σε ΚΕΔΑΣΥ – ΣΜΕΑΕ 2022 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  83226/Ε2/06-7-2022 έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιοποίησε την υπουργική απόφαση της Υπουργού με θέμα:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2022-2023.

Αφού αναφέρει τα σχετικά με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι αποσπάσεις αναφέρει τα εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2022-2023 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Α. ΣΕ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ανέρχονται στους τριάντα εννέα (39).

Γ.1.

ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΑΤΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ανέρχονται στους ογδόντα έξι (86).

 

Γ.1.

ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ανέρχονται στους πέντε (5).

 

Γ.2.

ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ανέρχονται στους εκατόν είκοσι τέσσερεις (124).

 

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς του

Πίνακα Α είναι από 01-09-2022 μέχρι 10-07-2023 και των

Πινάκων Β, Γ.1 και Γ.2 για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Αποσπασμένοι σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. /ΣΜΕΑΕ/ Σχολεία Τυφλών και Κωφών για το έτος 2022-2023 που αναγράφονται στην Υπουργική απόφαση βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1R66jhH_i1mrb5NUzjPZEJKbRsizvDaUs/view?usp=sharing

Αποσπασμένοι σε ΚΕΔΑΣΥ – ΣΜΕΑΕ 2022 

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε