Αποσπασμένοι σε Μουσικά 2022

Αποσπασμένοι σε Μουσικά 2022 περιέχονται στο υπ’ αριθμ.83203/Ε2/06-07-2022  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), με θέμα:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2022-2023

Το έγγραφο αυτό ανακοινώνει την Υπουργική Απόφαση των αποσπάσεων στα Μουσικά Σχολεία.

Αφού μνημονεύει τα σχετικά με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι αποσπάσεις αναφέρει τα εξής:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποσπούμε σε Μουσικά Σχολεία τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ANA ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ)

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ανέρχονται στους ογδόντα οκτώ (88).

Β.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΑΝΑ MOYΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ): 40

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται ανέρχονται στους σαράντα (40).

 

Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

 

Αποσπασμένοι σε Μουσικά 2022 όπως αναγράφεται στην υπουργική απόφαση που βρίσκεται παρακάτω:

https://drive.google.com/file/d/1R7NoHzZGYgON-NU21NozdHa1xWmNb-St/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε