Αποτελέσματα εκλογών Γιατί δεν ανακοινώνονται;

Αποτελέσματα εκλογών Γιατί δεν ανακοινώνονται;

Χωρίς κανένα λογικό αλλά και νομικό επιχείρημα το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρνείται πεισματικά να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Ακολουθεί το αίτημα του Παπαχρήστου Βασιλείου που απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και με το οποίο αιτείται την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.350/96/119742/E3, την 5η Νοεμβρίου 2022, διενεργήθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

 1. Το άρθρο 6 της ως άνω ΚΥΑ έχει τίτλο:

Πέρας εκλογικής Διαδικασίας – Πρακτικά – Πίνακες Αποτελεσμάτων

 1. Το άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ έχει τίτλο:

Ενστάσεις – Κύρωση Αποτελεσμάτων –Διορισμός αιρετών μελών

 1. Το άρθρο 29 του ΠΔ 1/2003 έχει τίτλο:

Ενστάσεις

 1. Άρθρο 30 του ΠΔ 1/2003 έχει τίτλο:

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών

Την 21η Νοεμβρίου 2022 ημερομηνία αποστολής της αιτήσεώς μου:

 • έχει ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.
 • έχει δε παρέλθει και η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων καθώς και η εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ΠΔ 1/2003 όπως αναφέρει η ΚΥΑ  Φ.350/96/119742/E3 στο άρθρο 7:

«Άρθρο 29

Ενστάσεις

 1. Οι ανωτέρω αρμόδιοι για την εκδίκαση των ενστάσεων, μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία υποβολής τους, ελέγχουν τα πρακτικά και αποφασίζουν για τις Ενστάσεις που υποβλήθηκαν, συντάσσοντας σχετική πράξη την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Έχουν ήδη απαντηθεί τυχόν ενστάσεις από τα αρμόδια όργανα.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

«5. Η Εφορευτική Επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται κατ’ ελάχιστον και χωριστά ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων,

β) ο αριθμός των ψηφισάντων,

γ) ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων,

δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος,

ε) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών

στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και

ζ) οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής.

Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη κάθε Εφορευτικής Επιτροπής.

Ειδικότερα για την καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο συνδυασμός του ανεξάρτητου υποψηφίου. Τυχόν λευκές ψήφοι προσμετρώνται ως άκυρες. »

Αποτελέσματα εκλογών Γιατί δεν ανακοινώνονται;

Με βάση τα ανωτέρω άρθρα της ΚΥΑ και του ΠΔ έχει ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία.

Οι τυχόν ενστάσεις έχουν ήδη απαντηθεί.

Ως εκπαιδευτικός, ως Έλλην Πολίτης, ως επισφράγιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της εκλογικής διαδικασίας θεωρώ αυτονόητο δικαίωμά μου όπως και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Ελληνική Επικράτεια να γνωρίζουν αναλυτικά αυτά που αναγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ.

Και τούτο συνάδει και συμβαδίζει με τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη:

 • Ελλήνων Βουλευτών
 • Ευρωβουλευτών
 • Δημοτικών συμβούλων
 • Περιφερειακών Συμβούλων

Και βεβαίως τα ανωτέρω δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Όταν κάποιος εκτίθεται δημοσία σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα τόσο το πλήθος των σταυρών που έλαβε ο ίδιος όσο και το πλήθος των ψηφοδελτίων που έλαβε η παράταξη με την οποία κατήλθε υποψήφιος.

Δεν έχουμε ακούσει τέτοιο είδους επιχείρημα κατά τη διαδικασία βουλευτικών, ευρωεκλογών και εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θα παρακαλέσω να μου αποστείλετε στο δηλωμένο μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την εκλογική διαδικασία του ΚΥΣΔΕ τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 της ΚΥΑ  Φ.350/96/119742/E3 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του ΠΔ 1/2003 ήτοι:

α) Τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων,

β) Τον αριθμό των ψηφισάντων,

γ) Τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων,

δ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβα κάθε παράταξη

ε)Τον αριθμό των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, κάθε παράταξης

 

Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλώ πολύ να με ενημερώσετε βάση ποιας νομοθεσίας δεν μου κοινοποιείται τα ως άνω στοιχεία και κατά πόσο η άρνησή σας αυτή συνάδει με τη διαφάνεια και τη δημοκρατία.

Και για να σας προλάβω σας αναφέρω ότι το άρθρο 30 του ΠΔ 1/2003 αναφέρει τα εξής:

«Άρθρο 30

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που στηρίζεται στις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών και στις αποφάσεις με τις οποίες εκδικάστηκαν οι Ενστάσεις, κυρώνονται τα αποτελέσματα των εκλογών.»

Τα πάντα έχουν ολοκληρωθεί από τις εφορευτικές επιτροπές και έχουν εκδικαστεί τυχόν ενστάσεις. Δε ζητώ να μου αποστείλετε τα κυρωμένα αποτελέσματα των εκλογών που είναι θέμα της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ζητώ να μου αποστείλετε τα δικά σας στοιχεία όπως αναλυτικά τα έχω παραθέσει ανωτέρω.

Και αντιπαραβάλλοντας με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημοτικών συμβούλων, περιφερειακών συμβούλων γνωρίζουμε σε λιγότερο χρονικό διάστημα από ότι για τους αιρετούς στα  υπηρεσιακά συμβούλια τις ψήφους κάθε κόμματος αλλά και τις ψήφους κάθε υποψηφίου, δίχως να αναμένουμε την κύρωση των αποτελεσμάτων από τα κατά τόπους πρωτοδικεία.

Και για να μη θεωρώ ότι αναφέρω θέματα χωρίς να βασίζομαι στην νομοθεσία σας παραθέτω ως επιστέγασμα των μέχρι τούδε αναγραφομένων μου επί των βουλευτικών εκλογών και τα εξής:

Οι εκλογές γίνονται βάσει του Ν. 3231/2004 και το τελευταίο Π.Δ. 26/2012.

Η δε παράγραφος 5 του άρθρου 94Α του ΠΔ 26/2012 αναφέρει τα εξής:

«5. Για την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την πορεία της εκλογικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι οφείλουν να μεταδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τον αριθμό των ψηφισάντων σε τακτά χρονικά διαστήματα.»

Εφόσον λοιπόν ενημερώνεται η κοινή γνώμη με μετάδοση των αποτελεσμάτων συνάγεται ότι τα αποτελέσματα είναι δημόσια. Οποιοσδήποτε μπορεί να τα ζητήσει όχι μόνον ο υποψήφιος. Άλλωστε ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν και από οποιονδήποτε εκλογέα, γραμμένο στον εκλογικό κατάλογο. Άρα όλοι μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για το αποτέλεσμα.

Συνεπώς και ο αιτών Παπαχρήστου Βασίλειος του Δημητρίου ως εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια και ως υποψήφιος και εκλεγείς ως αιρετός στο ΑΠΥΣΕ Κεντρικής Μακεδονίας ζητά να του αποστείλετε τα αιτηθέντα.

 

Αποτελέσματα εκλογών Γιατί δεν ανακοινώνονται;

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε