Απόδειξη χειρισμού Η/Υ

Απόδειξη χειρισμού Η/Υ βασίζεται στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από πιστοποιημένους φορείς του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Αναλυτικά:

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 

 • Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014).

 α) ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και Vellum Global Educational Services (ΔΠ 35945/28.7.2017 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

γ)    Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)

δ)   ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε)         ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.) (17.5.2006) και ζ)       I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)

η)    ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ) ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ)    DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10.4.2014).

ια) UNICERT (UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (21.01.2015)

ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε. (ΔΠ 54083/16.7.2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT» (ΔΠ/20516/4.5.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.» (ΔΠ/38566/3.9.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT» (ΔΠ/56579/26.10.2018 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ) ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» (ΔΠ/60239/05.12.2019 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιζ)    «EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS – EQcert – Μ. ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ–Κ. ΠΡΙΤΣΑΣ ΙΚΕ

Φορέας   Πιστοποίησης   Ανθρώπινου   Δυναμικού»      (ΔΠ/2997/17.02.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιη) «UCERT»    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ   ΙΔΙΩΤΙΚΗ    ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ   (ΔΠ/30357/03.08.2020 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

ιθ)    «INNOV-INK ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΙΚΕ»  με διακριτικό τίτλο PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR» (ΔΠ/12126/12.04.2021  απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

 Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:

 α) ECDL Eλλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

 • ECDL Core Certificate
 • ECDL Start Certificate
 • ECDL Progress Certificate
 • ECDL Profile Certificate
 • ECDL Profile Certificate (Office Essentials/Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστή)
 • People Cert Computer Skills Level 1

 

β) Vellum Global Educational Services S.A.

 • Cambridge International Diploma in IT Skills
 • Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
 • Vellum Diploma in IT Skills
 • Vellum Diploma in IT Skills Proficiency
 • Vellum Diploma in IT Skills Essential Standard Level

 

γ) Infotest

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist (MOS)
 • Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
 • Infotest Certified Basic User (ICBU)
  • Infotest Microsoft Certified Application

 

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe

 • ICT Intermediate A
 • ICT Intermediate B
 • ICT Intermediate C

 

ε) ΚΕΥ-CERT

 • Key Cert IT Basic
 • Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.

 • Certified Computer User (CCU)
 • Certification Proficiency in IT Skills, CPIT

•  Microsoft Office Specialist Syllabus 1.0

 • Microsoft Office Specialist Expert Syllabus 0

•  IC3-Internet and Computing Core Certification Syllabus 1.0

 • ICBU-Informatics Certified Basic User Syllabus 0

 

ζ) I SKILLS A.E.

 • Basic T. Standard
 • Basic T. Thematic
 • Basic T. Core
 • Advanced T. Core syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Advanced T. Standard syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)
 • Advanced T. Thematic syllabus version:1 (ΔΠ/27661/22.07.2021 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

 

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING ΕΠΕ ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ ή ΙΝΦΟΣΕΡΤ – INFOCERT ΕΠΕ

 • Basic Skills ή Infocert Basic Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Basic ή Infocert Basic (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Integration Skills ή Infocert Integration Skills (25.6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 • Infocert Unities

 

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Basic Office
 • Business Office

 

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

<< GLOBAL CERT>>

Global Intermediate

 • Global Intermediate A
 • Global Intermediate B
 • Global Intermediate C
 • Global Basic Office
 • Global Advanced Plus
 • Global Intermediate Express
 • Global Office Expert

 

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS – ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Unicert Primary
 • Unicert Primary Διαθεματικό
 • Unicert Advanced Plus

 

Ιβ) ACTA-INFOTEST ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Ε

 • Internet and Computing Core Certification (IC3)
 • Microsoft Office Specialist
 • Infotest Certified Basic User
 • Microsoft Certified Application Specialist

 

ιγ) PROCERT Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «PROCERT»

PRO-Cert IT User

 

ιδ) Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων ΙΚΕ «ΕΛ.ΙΝ.Π.»

Πληροφορικής/Certified Computer User CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 1 CROSS CCU (Certified Computer User) BASIC 2

 

ιε) EXAMS CERT IKE «EXAMS CERT»

EXAMS CERT BASIC EXAMS CERT BASIC MS

EXAMS CERT PROGRESSIVE EXTRA

 

ιστ) ESOL EXAMS A.E. «ESOL EXAMS» STANDARD COMPUTER SKILLS STANDARD COMPUTER SKILLS FAST EXCELLENT COMPUTER SKILLS

 

ιζ) EQcert – EUROPEAN QUALIFICATIONS CERTIFICATIONS

EQcert BASIC EQcert BASIC – LV1 EQcert BASIC – LV2

 

ιη) UCERT

STANDARD OFFICE USER

STANDARD OFFICE USER (UPPER LEVEL)

 

ιθ) PROGRAMS QUALIFICATION READ-PQR

ELIC Professional Certificate ELIC Professional Certificate Plus ELIC Professional Certificate 360

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Αν ο υποψήφιος επιλεγεί στην ειδικότητα που επιδιώκει, πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα πρόσληψης ή ανάθεσης του έργου.

Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.

β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).

γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).

Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ., κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.

Η αντιστοίχιση Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής γίνεται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά.

 

 • Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα (4) αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), είτε Τεχνολογικής (Τ.Ε.) Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
 • Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ, προσκομίζοντας μόνο βεβαιώσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του οικείου Τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας, γίνονται δεκτοί, δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.

Απόδειξη χειρισμού Η/Υ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ), ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

(όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.Δ. 50/2001 όπως ισχύει)

  Απόδειξη χειρισμού Η/Υ

Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
 • Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
 • Επιστήμης Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
 • Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
 • Ηλεκτρονικής και Μηχανικoύ Υπολογιστών
 • Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 • Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
 • Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
 • Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
 • Πληροφορικής και Τηλεματικής
 • Ψηφιακών Συστημάτων
 • Πληροφοριακά Συστήματα
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

Απόδειξη χειρισμού Η/Υ

Β) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Πληροφορικής
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών
 • Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 • Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων
 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
 • Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.
 • Επιχειρησιακής Πληροφορικής

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απόδειξη χειρισμού Η/Υ

Γ) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής, ή
 • Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ):
  1. Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ,
  2. Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα, ή
 • Απολυτήριος τίτλος:
 1. Κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
 2. Τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή
 • Ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, ή
 • Απολυτήριος τίτλος ΕΠΑ.Λ. της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, του τομέα Πληροφορικής ή του κύκλου Υπηρεσιών, του τομέα Πληροφορικής,

ή

 • Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ ειδικότητας Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Απόδειξη χειρισμού Η/Υ

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε