Απόφαση Κύρωσης αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών

Απόφαση Κύρωσης αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ.Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 έγγραφό του, έχοντας ως θέμα:

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Η υπουργική απόφαση:

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4728/2020 (Α΄186)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4738/2020 (Α΄207)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1)
 4. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους….. ».
 5. Του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 6. Του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
 7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β΄ 5131).
 8. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.350/101/125719/E3/13-10-2022 (Β΄ 5306) όμοια.
 9. Τις αριθμ. Φ.350/110/141953/Ε3/16-11-2022 και Φ.350/111/142494/Ε3/16-11-2022 Πράξεις του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
 1. Τις αριθμ. α) Φ.30/13789/10-11-2022 πράξη της Αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης και β) Φ.απόφ./6799/16-11-2022 Απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
 2. Τις πράξεις των εφορευτικών επιτροπών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Κυρώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Κ.Υ.Σ.Δ.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Απόφαση Κύρωσης αποτελεσμάτων εκλογών αιρετών ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ με το υπ’ αριθμ.Φ.350/112/144809/Ε3/22-11-2022 έγγραφό του έχοντας ως θέμα:

Κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Y_YSrwSL_iU5pXYip3luLR5EMXe-Mvgp/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε