Απόφαση τοποθέτησης συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕΣΕ

Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2023 με το υπ’ αριθμ.Φ.351.1 / 33 / 11596 / Ε3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και έχοντας ως θέμα:

«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το ν.4823/2021 (Α΄136) και ιδίως το άρθρο 41,
 2. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
 3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους …»,
 4. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,
 5. Την υπό στοιχεία 94763/Γ2/08.06.2018 (ΑΔΑ: 61ΠΔ4653ΠΣ-ΧΚΚ) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 6. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/5/37208/Ε3/1-4-2022 (Β΄ 1634) Υπουργική Απόφαση «Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κατανομή επιστημονικής ευθύνης»
 7. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/6/40694/Ε3/12-4-2022 (Β΄ 1764) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
 8. Την  υπό    στοιχεία    Φ.351.1/7/45017/Ε3/18-4-2022    (ΑΔΑ:    6ΛΠΥ46ΜΤΛΗ-5ΨΑ)    Απόφαση «Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης»
 1. Την υπό στοιχεία Φ.351.1/9/4513/Ε3/16-1-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΞ546ΜΤΛΗ-ΞΝΑ) Απόφαση «Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης»
 2. Την αριθμ. 9/20-1-2023 πράξη του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 3. Τις αριθμ. 22/20-1-2023 και 23/27-1-2023 πράξεις του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 4. Τις αιτήσεις – δηλώσεις των υποψηφίων.

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τοποθετούμε στις αντίστοιχες θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας επιλογής των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, ως εξής:

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

 

Κλάδος

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 554336 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 619236 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 552658 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 557281 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 591059 ΤΖΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 561928 ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 566832 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 564068 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 565241 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 599372 ΝΟΒΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 176496 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 600644 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ23) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 705910 ΜΕΛΙΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 591855 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 606796 ΠΕΡΑΚΗ-ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 559864 ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 596960 ΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 559764 ΣΙΜΙΤΖΗ ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 559725 ΜΠΑΔΙΕΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 595651 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 546223 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 567170 ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 564228 ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 581980 ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 566281 ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 558096 ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 6η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 580964 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 7η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 599022 ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 8η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 558771 ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 9η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 581968 ΠΡΑΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 566981 ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 573995 ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 559515 ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 604391 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 601526 ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 567106 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 581031 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 587979 ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 602755 ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 583839 ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Γ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

 

Κλάδος

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 592161 ΤΑΜΒΑΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 590680 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 608527 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΩΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 581411 ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 557841 ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 584364 ΜΑΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 586120 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 544307 ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 5η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 562370 ΚΑΦΑΛΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 578227 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 604542 ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 585704 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 4η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 581021 ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΝΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. Ε.Α.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 609948 ΓΚΛΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΕ30)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 606224 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΣΗΦ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 571528 ΜΕΞΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 590565 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 598430 ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ (ΠΕ60) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 558269 ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 578309 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 565196 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 555333 ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 589315 ΚΑΡΑΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 577950 ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 568102 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 583728 ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 558914 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 578861 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 593145 ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΣΚΑΛΟΙ (ΠΕ70) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

 

Κλάδος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 179444 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 169715 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 223196 ΤΑΜΒΑΚΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 166179 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 576336 ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 167125 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ86)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 183098 ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

 

Κλάδος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ 162237 ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 189537 ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 189592 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 183268 ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 206523 ΑΡΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 195153 ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 179587 ΠΑΙΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 195496 ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 189818 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 159939 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 162702 ΓΚΙΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 180634 ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 184035 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΤΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 176326 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 210554 ΜΑΡΚΑΚΗ ΧΑΡΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 572382 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 190536 ΘΕΟΦΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 194210 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 171599 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ 196424 ΛΑΖΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 219619 ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 177441 ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

(ΠΕ82)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 188096 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ86)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ 168903 ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ86)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 179508 ΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 183349 ΚΑΛΑΟΥΖΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 189476 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 3η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 146018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 1η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 196927 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) 2η ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 182617 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 156894 ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 184037 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 213850 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 184460 ΤΣΟΜΑΡΕΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 904917 ΦΑΤΣΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

 

Α.Μ.

 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης

 

Κλάδος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 228105 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 188268 ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ86)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 178311 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ86)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 175206 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ01) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 173450 ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 164296 ΧΑΣΟΥΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 152247 ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 183590 ΣΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (ΠΕ02) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 401189 ΞΑΡΧΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 159970 ΠΛΑΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

(ΠΕ03)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 202606 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 198231 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΕ04)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 168309 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ05)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 574667 ΣΑΡΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 198438 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕ06)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 597578 ΣΚΑΦΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 196680 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΠΕ11)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 596348 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕ79)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 210319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ80) ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 191604 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(ΠΕ83)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 169022 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(ΠΕ86)

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

200935

 

ΣΤΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(ΠΕ88)

 

ΘΕΣΗ Σ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2027.

Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Συμβούλους Εκπαίδευσης.

 

Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, κατά την παρ. 2 του άρθρου 231 του ν.4823/2021.

Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕΣΕ

Στελέχη της εκπαίδευσης που τοποθετούνται σε θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από κάθε άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν.

Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕΣΕ

Απόφαση τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης Γ Δ ΠΣΕΣΕ ανακοινώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2023 με το υπ’ αριθμ.Φ.351.1 / 33 / 11596 / Ε3/01-02-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και έχοντας ως θέμα:

«Τοποθέτηση Συμβούλων Εκπαίδευσης των Γ΄ και Δ΄ Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Σ.Ε.)»

βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1x9OX0UfXnimv-iZ28qrmFL80LzgPtbvh/view?usp=share_link

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε