Αριθμός Εισακτέων στις Σχολές Αστυνομίας 2024-2025

Αριθμός Εισακτέων στις Σχολές Αστυνομίας 2024-2025 ανακοινώθηκε με την ΚΥΑ 6000/2/277-α’ η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 932 τεύχος Δεύτερο την 8η Φεβρουαρίου 2024 έχοντας ως θέμα:

 

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024 2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Των περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 122),

β. του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α’ 152),

γ. του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188),

δ. του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266),

ε. του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 29),

στ. της περ. β’ της παρ. 1 και της παρ. 5 του άρθρου 4, των άρθρων 4Α, 4Β, 4Γ, 13, 13Α, 13Γ και της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), και των διατάξεων του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

ζ. των άρθρων 20 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

η. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),

θ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ι. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

ια. του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

ιβ. του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), και

ιγ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

 1. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).
 2. Την υπ’ αρ. 6502/15/7/16.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807).
 1. Την υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/28.1.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019» (Β’ 345).

 1. Την υπ’ αρ. 26/31.10.2023 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024 και τροποποίηση των υπ’ αρ. 42/30.9.2020, 50/4.11.2021 και 31/27.9.2022 Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου».
 2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2023/77-θ’/11.12.2023 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.
 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5.935.000,00 ευρώ για το έτος 2024, 14.230.000,00 ευρώ για το έτος 2025, 14.565.000,00 ευρώ για το έτος 2026, 17.300.000,00 ευρώ για το έτος 2027 και 25.875.000,00 ευρώ για το έτος 2028 και για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες των ετών 2024, 2025, 2026, 2027 και 2028 θα αντιμετωπιστούν από τις πιστώσεις του Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 1057.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», σε βάρος των Α.Λ.Ε.: 2130102001, 2190301002, 2120101011, 2120101012, 2120114010, 2120204010, 2120205010, 2120122010, 2190201097, 2190201098, 2190202899, 2130107001, 2420204001, 2420301001, 2420302001, 2420389001, 2420904001, 2420905001, 2420906001, 2420989001, 2410989899, 2410102001, 2410103001, 2410201001, 2410202001, 2410203001, 2410204001, 2410207001, 2410302001, 2410902001, 2410903001, 2410905001, 2410989001, 2410989002, 3120102001, 3120103001, 3120189001, 3120389001, 3120489001, 3120989001.

Οι προκαλούμενες δαπάνες ετών 2024-2025 στοιχούν προς τις δεσμεύσεις και τους στόχους του ΜΠΔΣ 2022 2025, ενώ για τα έτη 2026 έως 2028 θα ληφθεί μέριμνα προκειμένου ενταχθούν στις υποχρεώσεις του Φορέα (1057 ΥΠτΠ) κατά την κατάρτιση του επόμενου ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αριθμός εισακτέων

στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας

 1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024, καθορίζεται σε χίλιους τριάντα (1030) και σε ογδόντα τρεις (83), αντιστοίχως.
 1. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ’ εξάμηνο. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών ανέρχεται σε τριάντα τρεις (33) και των εισακτέων ιδιωτών σε πενήντα (50).
 2. Από τον αριθμό των εισακτέων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας που καθορίζεται για κάθε σύστημα εισαγωγής, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152) (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψήφιους/ες της ειδικής κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 42 του ιδίου ως άνω νόμου (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών). Από τα παραπάνω ποσοστά, εξαιρούνται οι υποψήφιοι/ες του ν. 2909/2001 (Α’ 90), οι οποίοι αποτελούν ήδη ειδική κατηγορία, ως «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού».
 3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου και στο κοινό ειδικό ποσοστό της υπ’ αρ. 6502/15/7/16.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α’ 152), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς) του αντίστοιχου συστήματος εισαγωγής. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες της κατηγορίας των «τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού» του ν. 2909/2001 (Α’ 90), καλύπτεται από τους υποψηφίους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς), που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Ομοίως ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στον διαγωνισμό με το σύστημα του δέκα τοις εκατό (10%) χωρίς νέα εξέταση, εφόσον δεν καλύπτονται, μεταφέρονται στις θέσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕ.Λ.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση

συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρχικά με τη Γενική Κατηγορία (Σειρά) και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

 1. Η χρήση του δικαιώματος των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό στη Σχολή Αστυφυλάκων, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ιδίου δικαιώματος για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών.
 2. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές.
 3. Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατάσσονται στο 1ο, 2ο, και 4ο επιστημονικό πεδίο του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013.
 4. Οι επιτυχόντες/ούσες θα εγγραφούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Άρθρο 2

Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων (1030), κατανέμονται ως εξής:

 1. Επί των χιλίων τριάντα (1030) θέσεων για τη Σχολή Αστυφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 5% της υπ’ αρ. 6502/15/7/16.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης

«Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων, υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), καθώς και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1807), ήτοι πενήντα μία (51) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που αφενός συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και αφετέρου από υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το 2022 ή το 2023 και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013.

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις ειδικές Πανελλαδικές εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν σε αυτές διεκδικώντας μόνο το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για την εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Ειδικότερα, επί αυτού του κοινού ειδικού ποσοστού (5%), ήτοι πενήντα μία (51) θέσεις:

 1. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν το 2022 ή το 2023 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και συγκεκριμένα: Για όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2023, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων, προκύπτουν τρεις (3) θέσεις και σε όσους εξετάστηκαν τελευταία φορά το 2022, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 40% των θέσεων, προκύπτουν δύο (2) θέσεις και
 1. Οι υπόλοιπες σαράντα έξι (46) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.
 2. Επί των υπολοίπων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα (979) θέσεων:
  1. Ποσοστό 10%, ήτοι ενενήντα οκτώ (98) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι πενήντα εννέα (59) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι τριάντα εννέα (39) θέσεις.

 1. Ποσοστό 3%, ήτοι είκοσι εννέα (29) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις σε μαθήματα της Γ’ τάξης Λυκείου σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις διαδικασίες εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ’ του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α’ 90) (Τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού).

Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής μπορούν να συμμετάσχουν, με άλλη αίτηση συμμετοχής, στο διαγωνισμό και με τις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον το επιθυμούν.

 • Οι υπόλοιπες οχτακόσιες πενήντα δύο (852) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ). Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται

ως ακολούθως:

 

 

 1. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2023
α. Με σειρά επιτυχίας 52
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 5
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 2
  ΣΥΝΟΛΟ 59

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
α. Με σειρά επιτυχίας 35
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
  ΣΥΝΟΛΟ 39

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997 σε συνδ. με τον ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 29
ΣΥΝΟΛΟ 29

Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 733
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 85
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 34
  ΣΥΝΟΛΟ 852

Δ΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 41
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 4
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
  ΣΥΝΟΛΟ 46

Ε΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΕΠΑ.Λ. ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2023
Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Άρθρο 3

Κατανομή θέσεων εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων ιδιωτών στη Σχολή Αξιωματικών (50), κατανέμονται ως εξής:

 1. Ποσοστό 10%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι τρεις (3) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

 1. Ποσοστό 3%, ήτοι δύο (2) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις σε μαθήματα της Γ’ τάξης Λυκείου σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 με τις διαδικασίες

 

 

εισαγωγής για τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 σε συνδυασμό με τις περ. i, ii και iii της παρ. 4α και γ’ του άρθρο 1 του ν. 2909/2001, «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού». Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας αυτής, μπορούν να συμμετάσχουν με άλλη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και με τις γενικές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερησίου Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εφόσον το επιθυμούν.

 1. Οι υπόλοιπες σαράντα τρεις (43) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

 1. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ιδιώτες)

Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2023
Με σειρά επιτυχίας 3
ΣΥΝΟΛΟ 3

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Β΄ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ν. 2552/1997, σε συνδ. με τον ν. 2909/2001)

Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

Γ΄ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 38
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 4
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
  ΣΥΝΟΛΟ 43

Άρθρο 4

Κατανομή θέσεων εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών

Οι θέσεις των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών (33), κατανέμονται ως εξής:

 1. Ποσοστό 10%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022 ή το 2023 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος 2023-2024 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ως ακολούθως:

Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση.

 1. Οι υπόλοιπες τριάντα (30) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερησίου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ).

Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίου αποτυπώνεται ως ακολούθως:

IIΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (αστυνομικοί)

Α’ ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2023
Με σειρά επιτυχίας 2
ΣΥΝΟΛΟ 2

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022
Με σειρά επιτυχίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1

 

 

Β΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

α. Με σειρά επιτυχίας 26
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] 3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] 1
  ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2024

         Οι Υπουργοί         

Υφυπουργός Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών      Εθνικής Άμυνας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ           ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων

και Αθλητισμού                        Προστασίας του Πολίτη

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ          ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 

Αριθμός Εισακτέων στις Σχολές Αστυνομίας 2024-2025 ανακοινώθηκε με την ΚΥΑ 6000/2/277-α’ η οποία δημοσιεύθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 932 τεύχος Δεύτερο την 8η Φεβρουαρίου 2024 έχοντας ως θέμα:

 

Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος

2024 – 2025, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2023-2024.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1TEtAUC7OAqAeHQvhGNvdPwH0O22Yu9C8/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε