Αριθμός Μαθητών ανά τμήμα ΕΠΑΛ

Αριθμός Μαθητών ανά τμήμα ΕΠΑΛ προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. 42712/Γ2 (ΦΕΚ 833 Τεύχος Β 3 Απριλίου 2014) Υπουργική Απόφαση έχοντας ως θέμα:

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. η) του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ιωάννη Μιχελάκη ως Υπουργού Εσωτερικών.
4. Το Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2013−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός Μαθητών ανά τμήμα ΕΠΑΛ προσδιορίζεται με την υπ’ αριθμ. 42712/Γ2 (ΦΕΚ 833 Τεύχος Β 3 Απριλίου 2014) Υπουργική Απόφαση έχοντας ως θέμα:

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1g8nljTIBDUUDdWCD1rz8JXUU0Zuo5iHK/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε