Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα ΕΠΑΛ

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα  ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) είναι το θέμα της υπ’ αριθμ.  42712/Γ2 υπουργικής απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833 Τεύχος Δεύτερο την 3η Απριλίου 2014

Αναφέρει τα εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. η) του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ιωάννη Μιχελάκη ως Υπουργού Εσωτερικών.
4. Το Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) περί διάσπασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα
οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.

Στα Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων

 

Ας δούμε την αναφέρει η περίπτωση η της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 αναφέρει τα εξής:

2.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

η) καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης ή άλλη ενότητα, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα ΕΠΑΛ έχει αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ.  42712/Γ2 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 833 Τεύχος Δεύτερο την 3η Απριλίου 2014 και βρίσκεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1z_qpPv0E8ASiuALEN3vIAQJyoOPKeSzP/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε