Αριθμός Μαθητών ανά τμήμα

Αριθμός Μαθητών ανά τμήμα προσδιορίζεται από:

  • το άρθρο 116 του νόμου 4610/2019 και
  • την υπ’ αριθμ. 129818/Γ2/2013 (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013) κοινή υπουργική απόφαση

 

Α.

Άρθρο 116 του νόμου 4610/2019
1.

Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για την Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι πέντε (25).

Τμήματα με περισσότερους από είκοσι πέντε (25) μαθητές διαιρούνται σε νέα τμήματα.

2.

Ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22).

Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα.

3.

Για το σχολικό έτος 2019-2020 ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα τόσο γενικής παιδείας, όσο και ομάδων προσανατολισμού για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθώς και ο αριθμός μαθητών ανά Τμήμα για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22). Τμήματα με περισσότερους από είκοσι δύο (22) μαθητές διαιρούνται σε νέα Τμήματα.

4.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%)του αριθμού μαθητών ανά τμήμα με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Β.
Υπ’ αριθμ. 129818/Γ2/2013 (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013) υπουργική απόφαση
Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27).
Τάξεις με μαθητές περισσότερους από τους είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει προσαύξηση κατά 10%.
Στα Ιδιωτικά Σχολεία Δ/θμιας Εκπαίδευσης η προσαύξηση του 10% αποφασίζεται από τον Διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων.

Η υπ’ αριθμ. 129818/Γ2/2013 (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013) κοινή υπουργική απόφαση βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε