Αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά τμήμα

Αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά τμήμα προσδιορίζεται με το 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Τεύχος Α 15/2/2017) έχοντας ως θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

 

Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

1.α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του v. 3699/2008 (Α’ 199), όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 28του v. 4186/2013 (Α’ 193), καταργείται και στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι μαθητές με διαγνωσμένες από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μπορεί να κατανέμονται σε τμήματα της ίδιας τάξης της οικείας σχολικής μονάδας, ως εξής: α) Ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, εκτός τωv ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, όπως δυσλεξία, δυσνραφία, δυσαριθμησία, δυσαvαγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος του ενός (1) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος του ενός (1 ), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα.

β) Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμέvες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαvαγνωσία, δυσορθογραφία, δεν μπορεί να είναι ανώτερος των τεσσάρων (4) ανά τμήμα. Αν ύστερα από την κατανομή των μαθητών σε τμήματα της ίδιας τάξης προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου είναι ανώτερος των τεσσάρων (4), ο αριθμός των μαθητών του τμήματος μπορεί να μειώνεται και να υπολείπεται συνολικά κατά τρεις (3) μαθητές από το μέγιστο προβλεπόμενο από τις ισχύ­ ουσες διατάξεις αριθμό μαθητών ανά τμήμα, εφόσον στο σχολείο δεν λειτουργεί Τμήμα Ένταξης.

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια μείωση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και του αρμόδιου σχολικού συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης.».

β) Στο άρθρο 6 του v. 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3Α, ως εξής: «3.Α. Για τους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φο­ρέα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατόπιν σχετικού αιτήματος των ασκούντων τη γονική μέριμνα δεν υπολογίζεται ο βαθμός εξέτασης της διδασκόμενης δεύτερης ξένης γλώσσας στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.».

γ) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται το σχολικό έτος 2017-2018.

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του v. 3699/2008,όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1Ο του άρθρου 28 του v. 4186/2013 (Α’ 193),προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ομοίως ισχύουν οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille που χορηγούνται:

α) από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,

β) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille» και

γ) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση, εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».».

3. Στο τέλος της παρ.4του άρθρου 7 του v. 3699/2008,όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 28του v.4186/2013, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι αιτήσεις των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών για υποστήριξη από ειδικό βοηθό ή από σχολικό νοσηλευτή είτε αυτοί φοιτούν σε γενικό σχολείο είτε σε ΣΜΕΑΕ, συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα των προτεινόμενων προσώπων. Τα προτεινόμενα πρόσω­ πα υποβάλλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου.».

4. Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 8 του v. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του v. 4368/2016 (Α’ 21 ), προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.».

5. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του v. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α’ 118),προστίθενται εδάφια, ως εξής:

«Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των γυμνασίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός μπορεί να μειώνεται με κατώτατο όριο τους τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κατά τη διατύπωση της εισήγησης λαμβάνει υπόψη του σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και γνώμη του οικείου ΚΕΔΔΥ και του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.».

6.α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης ν’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η περίπτωση ν’ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48του ν. 4415/2016 (Α’ 159), προστίθεται εδάφιο ωςεξής: «Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα.».

β) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης ν της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως η περίπτωση ν’ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το κατώτατο όριο του αριθμού των μαθητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι οι τρεις (3) μαθητές ανά τμήμα».

7. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:

«ζ) μεταφέρεται η έδρα ΣΜΕΑΕ σε όμορο δήμο και μετονομάζεται αναλόγως, αν δεν λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ λόγω έλλειψης κτιρίου ή υπάρχει καταλληλότερη σχολική στέγη σε όμορο δήμο, ύστερα από: α) εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, β) σύμφωνη γνώμη του δήμου στον οποίο έχει ιδρυθεί ή λειτουργεί η ΣΜΕΑΕ και γ) βεβαίωση του όμορου Δήμου περί παραχώρησης κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση της ΣΜΕΑΕ και βεβαίωση της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών περί κάλυψης των λειτουργικών εξόδων της ΣΜΕΑΕ.».

8. Η παρ. 6 του άρθρου 45 του π.δ. 1 /2003 (Α’ 1) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι τακτικοί αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εφόσον ανήκουν οργανικά εκτός του Νομού Αττικής, δύνανται να απο­ σπώνται κατόπιν αίτησης τους σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ της περιοχής Αττικής. Οι τακτικοί αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ δύνανται να αποσπώνται κατόπιν αίτησης τους σε ΣΜΕΑΕή ΚΕΔΔΥ της έδρας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.».

Αριθμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά τμήμα προσδιορίζεται με το 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Τεύχος Α 15/2/2017) έχοντας ως θέμα:

Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε