Αρμοδιότητες Ψυχολόγων αντιμετώπισης συνεπειών COVID19

Αρμοδιότητες Ψυχολόγων αντιμετώπισης συνεπειών COVID19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116353/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5034 Τεύχος Β την 27η Σεπτεμβρίου 2022 με θέμα:

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023 στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

1.α Της υποπαρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),

1.β του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

1.γ του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

1.δ του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

1.ε του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

1.στ του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

1.ζ της υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

1.η της υπό στοιχεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

  1. Την υπ’ αρ. 4061/14-09-2020 (ΑΔΑ: 91ΕΞ46ΜΤΛΡ-ΡΤΣ) απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» και κωδικό ΟΠΣ 5070727 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
  1. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/484/110763/Β1/13-9-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  2. Την υπό στοιχεία 111516/ΓΔ4/14-09-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Οι Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με την υπό στοι- χεία 142628/ΓΔ4/30-08-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Β’ 3032).

Στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών και προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 ανατίθενται τα εξής ειδικότερα καθήκοντα:

α. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, καταρτίζουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία θα ασκούν τα καθήκοντά τους, σε κάθε μια από τις σχολικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί.

β. Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους/στις Διευθυντές/ ντριες των σχολικών μονάδων της ομάδας τοποθέτησης και ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας της πρώτης τοποθέτησης υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα.

γ. Για κάθε μία από τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, συντάσσουν (3) σχέδια δράσης αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, που καλύπτουν αντίστοιχα τις χρονικές περιόδους (Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος, Ιανουάριος-Μάρτιος, Απρίλιος-Ιούνιος) και τα υποβάλλουν στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα λήξης κάθε περιόδου. Σε κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες τις οποίες έχουν σχεδιάσει, οργανώσει και εφαρμόσει. Επιπλέον, περιγράφουν αναλυτικά τους τιθέμενους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης, καταγράφουν αριθμητικά όλες τις ενημερώσεις-επαφές που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί στη διάρκεια της κάθε περιόδου, καθώς και όλες τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί, τηρώντας όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

δ. Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση

και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

ε. Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μα- θητών/τριών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους φορείς.

στ. Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.

ζ. Ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός. η. Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. θ. Ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε θέματα σχεσιο-δυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους/τις μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικών-βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.

ι. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.

ια. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών σε συνεργασία με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

ιβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.

ιγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των σχολικών μονάδων ή και σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο τους είναι η προστασία του πολίτη).

ιδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ αποστάσεως εφαρμογές, κ.ά.

ιε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να διέπονται από τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της καθώς και τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ιστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν υποχρεούνται να αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και δεν τους ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο, όπως ενδεικτικά εφημερίες, αναπληρώσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.

Άρθρο 2

Ειδικότερα καθήκοντα Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων

  1. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, στις οποίες τοποθετούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, λαμβάνουν μέριμνα εξασφάλισης ιδιαίτερου χώρου για την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των συναντήσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης πρόσθετου χώρου, οφείλουν να διαθέσουν χώρο μέσα στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, με δυνατότητα αποθήκευσης και φύλαξης των σχετικών αρχείων, των τριμηνιαίων εκθέσεων και όλων των προβλεπόμενων εγγράφων.
  2. Τα σχέδια δράσης που υποβάλλονται στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, υπό την ευθύνη τους, φυλάσσονται και αποτελούν στοιχεία για την αξιοποίησή τους στη βελτιστοποίηση της εσωτερικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συνολική αποτίμηση του σχετικού έργου και τη διάχυση καλών πρακτικών.
  3. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων οφείλουν να συντάσσουν τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων των ενεργειών και των παραδοτέων του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, αποτιμώντας τα παραχθέντα αποτελέσματα, αξιολογώντας τις σχετικές δράσεις και εισηγούμενοι προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η πρώτη τριμηνιαία έκθεση συντάσσεται μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, η δεύτερη μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και η τρίτη με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Αρμοδιότητες Ψυχολόγων αντιμετώπισης συνεπειών COVID19 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 116353/ΓΔ4 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5034 Τεύχος Β την 27η Σεπτεμβρίου 2022 βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1PV-xmHp9JYaNNYfOZJ1PqQobTt-ku7In/view?usp=sharing

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε