Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Δοκίμων – Λιμενοφυλάκων

Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Δοκίμων – Λιμενοφυλάκων ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 2421.1/52346/2022 (Αρ. Φύλλου 3941 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 25 Ιουλίου 2022) ΚΥΑ με θέμα:

Συμπλήρωση κοινής υπουργικής απόφασης καθορισμού του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022.

Αναφέρει η ΚΥΑ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25),

β) της υπ’ αρ. 2421.1/6403/2022/01-02-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022» (Β’ 459),

γ) της υπ’ αρ. 2421.1/6425/22/01-02-2022 απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (ΑΔΑ: 60ΨΙ4653ΠΩ-0ΓΑ).

  1. Το υπό στοιχεία Φ.251/89143/Α5/19-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Γνωστοποίηση ποσοστού της παρ 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25)».

  1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο ΜΟΝΟ

Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και σύμφωνα με το υπό στοιχεία Φ.251/89143/Α5/19-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

«Γνωστοποίηση ποσοστού της παρ 5 του άρθρου 54 του ν.4777/2021 (Α’ 25)», συμπληρώνουμε την υπ’ αρ. 2421.1/6403/2022/01-02-2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022» (Β’ 459), κατά το μέρος και μόνο που αφορά στην κατανομή του 4% των θέσεων που αποδίδονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στους υποψηφίους των ΓΕΛ του σχολικού έτους 2019-2020, μεταξύ των υποψηφίων του ανωτέρω σχολικού έτους, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις:

α) με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 ή

β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 και οι οποίοι το έτος 2022 υπέβαλαν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο χωρίς νέα εξέταση.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 12,88% των θέσεων αυτών, αποδίδεται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους, τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι ποσοστό 87,12%, αποδίδονται στους υποψηφίους οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020 με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα). Ως εκ τούτου:

α. Η μία (1) θέση των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, με τελευταίο έτος εξέτασης στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, θα καλυφθεί από υποψήφιο/α που εξετάσθηκε στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 και συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα), χωρίς να λάβει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.

Για τους υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020 και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα), χωρίς να λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος, δεν προκύπτει θέση.

β. Οι τέσσερις (4) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ, με τελευταίο έτος εξέτασης στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, κατανέμονται ως ακολούθως:

  • Τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψήφιους/ ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν το σχολικό έτος 2019-2020 (Νέο Σύστημα) και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.
  • Μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιο/α που εξετάσθηκε στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2020, ο/η οποίος/α συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις, την εξεταστέα ύλη και τις διαδικασίες που ίσχυαν το σχολικό έτος 2018-2019 (Παλαιό Σύστημα) και δεν λαμβάνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος.

Για τον αριθμητικό υπολογισμό των ανωτέρω θέσεων εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 2421.1/6403/2022/01-02-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

«Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2021-2022» (Β’ 459).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αύξηση εισαχθέντων Σχολές Δοκίμων – Λιμενοφυλάκων όπως ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 2421.1/52346/2022 (Αρ. Φύλλου 3941 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 25 Ιουλίου 2022) ΚΥΑ βρίσκεται ολόκληρη στον υπερσύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Jw10IKjpXNsfR0Pj1brlKwfj8xyx3LSz/view?usp=sharing

 

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε