Α Κύκλος Κινητικότητας 2022

Α Κύκλος Κινητικότητας 2022 ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Η ενημέρωση προήλθε από την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/ 3 Φεβρουαρίου 2022 εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών με θέμα:

Έναρξη Α ́ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του ν. 4795/2021, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους: α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:
1.1. Πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς:
Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινάει άμεσα, πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, έχουν:
 τα Υπουργεία,
 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 οι Ανεξάρτητες Αρχές
 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
 τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 οι ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού
 τα Δικαστήρια
Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.
1.2 Δεύτερο στάδιο: Έλεγχος και έγκριση αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων:
Κατά το δεύτερο στάδιο:
 Τα Υπουργεία ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα, των περιφερειακών τους υπηρεσιών καθώς και των εποπτευομένων από αυτά Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα καθώς και τα αιτήματα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα,
 Οι Ανεξάρτητες Αρχές ελέγχουν και υποβάλλουν τα δικά τους αιτήματα
Ο έλεγχος πραγματοποιείται κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, όπως διαγραφή ή και προσθήκη θέσεων και αμέσως μετά την οριστικοποίησή τους υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ).

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Α ́ΣΤΑΔΙΟ

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Β ́ ΣΤΑΔΙΟ

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Η εγκύκλιος Α Κύκλος Κινητικότητας 2022

Στον υπερσύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1z6gU4qY9pauh9AI50KgL45Q_RnoWta5K/view?usp=sharing
Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 938 /οικ.1598/ 3 Φεβρουαρίου 2022 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών με θέμα:

Έναρξη Α ́ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Μοιράστε το άρθρο

Facebook
Twitter
Linkedin
Pinterest

Σχολιάστε